Kunngjøring av reguleringsplan Th. Havn og næringsområde. Planid. 1871 - 202102

Det er fremmet og 1. gangs hørt detaljreguleringsplan for Th. Havn og næringsområde. Kommunestyret behandlet planforslaget for endelig vedtak etter høring, den 13.desember 2022.

Planen skal nå kunngjøres - og det gis klagemulighet. Fristen for å klage er 1. februar 2023. 
 

Kommunestyret vedtok i møte 13.12 2022, sak nr. 155/2022, detaljreguleringsplan for Th. Havn og næringsområde.
Planid. 1871-202102. Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

Detaljregulering for Th havn og næringsområde, plan ID 1871-202102 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan-og bygningslovens § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Saksdokumenter, plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll er tilgjengelig på vår vil også være tilgjengelige på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper.

Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget tlf. 76 11 50 00.

Eventuelle klager i henhold til pbl § 12-12, er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket kunngjøres i Andøyposten og Bladet Vesterålen.

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 15. februar. 2023. Det opplyses om adgangen, til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Eventuelle klager på vedtaket kan rettes til Andøy kommune, Tekniske tjenester, Postboks 68, 8480 Andenes.
Eller postmottak@andoy.kommune.no  merket med «Klage. Planid 1871-202102 Th. Havn.»

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/innløsning Krav om erstatning etter plan-og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Vedlegg til forslagsstiller, parter og regionale myndigheter:
- Saksframlegg og saksprotokoll fra kommunestyret 13.12.2022 sak 155/2022
- Vedtatt plankart, datert i saken 16.11 2022 (PDF, 3 MB)
- Vedtatte reguleringsbestemmelser, datert i saken 16.11 2022 (PDF, 287 kB)
- Planbeskrivelse, datert i saken 16.11 2022 (PDF, 2 MB)