Kunngjøring Områderegulering Andenes Havn. Planid 1871 201405

Kommunestyret i Andøy vedtok i møte av 19.6 2017, saksnummer 64/2017, Områderegulering for Andenes havn Planid 1871201405. Planen kunngjøres med dette i henhold til Plan og bygningslovens § 12-12.   

Spørsmål og svar fra talkshowet

Her kan du lese spørsmål og svar om Andøyfondet, som ble sendt inn og besvart i forbindelse med vårt talkshow 23.03.2023.     

Innskriving av 1.klassinger ved Andenes skole skoleåret 2023-24

Barn født i 2017 skal skrives inn ved Andenes skole tirsdag 21.mars kl. 18:00 – 19:00 . Barn og foresatte møter opp i kantina, med ferdig utfylte innskrivingspapirer. 

Høring av Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og regulering av gebyrer, Andøy kommune, Nordland

Andøy kommune v/ Andøy brannvesen varsler med dette at lokal «forskrift og feiing og tilsyn av fyringsanlegg og regulering av gebyrer, Andøy kommune, Nordland» er på høring. Forskriften legger til rette for tilsyn av fyringsanlegg i alle typer bygninger.

Innbyggermedvirkning Andøyfondet

Andøyfondet er et fond på 250 millioner kroner som Andøy kommune har fått tildelt fra staten.

Søk om tilskudd - Tiltak i beiteområder

Andøy kommune kan dele ut 80.000 kroner i tilskudd til tiltak i beiteområder.

Høring av skiltvedtak. Sommerstengning av Tore Hundsgate 10. juni - 20. september.

Kommunestyret vedtok i sak 28/2023 at forslag til skiltvedtak etter skiltforskriften, skal sendes på høring til berørte parter, naboer og næringsliv rundt Tore hundsgate på Andenes.      

Tilbud om styrke- og balansetrening til hjemmeboende seniorer

"Sterk og stødig" er et tilbud til hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. Du må være i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs, men erfarer endringer i bevegelsesfunksjon, ustøhet i enkelte situasjoner, redusert gangfunksjon og redsel for å falle og/eller har falt.  Alle instruktører av treningsgruppene har gjennomgått "Sterk og stødig" instruktørutdanning. Instruktørene er frivillige og veiledes av lokal fysioterapeut. 

Ny brannstasjon på Andenes - Delta på Webinar

Andøy kommune planlegger å oppføre brann- og driftssentral i Industriveien på Andenes. Formålet med bygget er å øke kommunens beredskapsevne og kriseledelse, samt forbedre kommunens evner til å levere kommunaltekniske tjenester.

Varsel om oppstart og høring av planarbeid

Detaljregulering Andøy Industripark Kvalnes 2 På vegne av Andfjord Salmon varsles oppstart av planarbeid i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-3, 12-8 og 12-9, samt forskrift om konsekvensutredning. Planvarsel omfatter planstart med planprogram. Forslag til planprogram ble behandlet og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i Formannskapsmøte 06.02.2023, sak 018/2023 Detaljregulering Andøy Industripark Kvalnes 2 - høringsfrist 29 mars 2023