Søk barnehageplass innen 1.mars

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptak for barnehageåret 2024/2025 er 1.mars.

Forbereder militær storøvelse

Flere soldater har allerede ankommet Andøy i forbindelse med Nordic Response

Kunngjøring av detaljreguleringsplan Hinnøya Vannverk Planid 1871-202003

Kommunestyret vedtok i møte 14.6 2022 saksnummer 87/2022, detaljreguleringsplan for Hinnøya vannverk Planid 1871-202003. Sametinget har i brev av 2.2 2024 trukket sin innsigelse til planen. Og planen kunngjøres ihht til plan og bygningslovens § 12-12. Frsit for å klage er satt til 20. mars 2024

Mørke gatelys etter "Ingunn"

Flere områder opplever mørke gatelyskretser etter uværet.

Kunngjøring av detaljreguleringsplan for Omsorgsboliger Andenes - planid 1871 - 202203

Kommunestyret har vedtatt detaljreguleringsplan for Andenes omsorgsboliger - planid 1871-202203. Planen legger til rette for å kunne etablere 48 nye omsorgsboliger sentralt på Andenes.  Klagefrist er satt til 1. mars 2024.   

Frist for å sende inn innspill til sentrumsplan for Andenes er 15. mars

Kommunen jobber med ny sentrumsplan for Andenes og ønsker dine innspill! Dersom vi skal ha mulighet til å hensynta dine innspill i utarbeidelsen av planforslaget må du sende de inn innen 15. mars.

Slik har kommunen håndtert ekstremværet

“Ingunn” har bydd på flere utfordringer i Andøy den siste tiden.

Skader ved Risøyhamn skole etter ekstremværet "Ingunn"

Stormen "Ingunn" har ført til store skader ved flere bygninger i Risøyhamn. Særlig ved Risøyhamn skole er skadene omfattende, og det har siden fredag 2.februar blitt gjort feilsøk i bygget.

Verdensdagen for kreft 4.februar

Rundt 50 andværinger, og nesten 40 000 nordmenn blir diagnostisert med kreft hvert år. Når en person får en kreftdiagnose påvirker den enkelte, men også livet til deres nærmeste. I Andøy kan du få ekstra støtte til deg og dine, ved hjelp av kommunens kreftkoordinator.

Krevende vær har skapt bortfall av strøm

Det er meldt krevende værforhold torsdag 1. februar og innbyggere oppfordres til å ta forhåndsregler. Det har ført til bortfall av strøm.