Sykehjem og omsorgsboliger

Andøy kommune har flere sykehjem og omsorgsboliger. På denne siden finner du informasjon og beskrivelse av dem. 

Du må søke om plass på våre sykehjem og omsorgsboliger.

Søk om plass på sykehjem eller omsorgsbolig her

Ved spørsmål, kontakt kommunen på telefon 76 11 50 00.

Beregning av egenbetaling er forskjellig på sykehjem eller omsorgsbolig. 

Du tildeles plass ved våre sykehjem og omsorgsboliger etter kartlegging og helsefaglige vurderinger. Tildelingskontoret foretar kartleggingen. 

Våre sykehjem

Andøy sykehjem

Kommunens sykehjem ligger på Åse. Andøy sykehjem har plass til 24 pasienter, fordelt på tre enheter.

Vi flyttet inn i nytt bygg våren 2022.

De fleste pasientene har et sammensatt sykdomsbilde med flere diagnoser. Sykehjemmet yter enkel diagnostikk, behandling og fortsetter allerede iverksatt sykehusbehandling. Vi har langtids- og korttidsplasser. Avlastningsplass og Kommunal akutt døgnplass (KAD).

Det er tett samarbeid mellom assistenter, fagarbeidere og sykepleiere. Vi veileder studenter og helsefagarbeiderlærlinger. Tilsynslegen har visittid to dager pr uke. Det er egne lokaler til fysioterapeut, frisør, fotpleie og tannpleie. Middagen lages fra storkjøkkenet på sykehjemmet.

Kiiljordheimen

Dette er et sykehjem for mennesker med demenssykdom. Et tilbud i en fase av sykdommen hvor man kan nyttiggjøre seg av små og oversiktlige enheter. Være delaktig i dagligdagse gjøremål og få hjelp til å utnytte sine kognitive ferdigheter.

Våre omsorgsboliger

Andenes helsesenter​

​Andenes Helsesenter er omsorgsbolig med tilbud for mennesker med et stort behov for heldøgns pleie og omsorg. Har 22 plasser totalt.

Dahletun

Dahletun omsorgsbolig ligger på Dverberg, og er en heldøgns bemannet omsorgsbolig med 17 leiligheter.

Våre beboere er mennesker som av ulike helseutfordringer ikke lenger er i stand til å bo i eget hjem, de har for pleie og omsorg døgnet rundt.

Personalgruppa består av helsefagarbeidere, assistenter og lærling. Sykepleiefaglig følges den opp av hjemmesykepleien sør.

Leilighetene inneholder kjøkkenkrok, soverom,bad og bod. Dahletun har en stor fellesstue hvor man kan spise alle måltider sammen, dersom en ikke er i stand til/ønsker å lage mat selv.

Ulike aktiviteter/underholdning gjennomføres av venneforening, private aktører, personalgruppa og kirkekontor.

Frisør og fotpleie kan bestilles til Dahletun ved behov.

Skolegata 22

Dette er en ubemannet omsorgsbolig med totalt 18 leiligheter.

Driftes av hjemmesykepleien nord, på dag- og- aftenvakt.

Miljøarbeidertjenesten

​Kildebakken

Dette er en heldøgns bemannet omsorgsbolig og består av ni omsorgsboliger. Tre omsorgsboliger er er lokalisert inne i hovedbygget og seks i umiddelbar nærhet ute. Hovedbygget har fellesområder med stue og spisesal som benyttes av alle ni boligene. Her er det fokus på brukernes egne ressurser, og det gis støtte og veiledning i forhold til å skape  livsmestring.

Individuelle mål og behov er sentrale, og brukerne skal medvirke i egen utvikling.

Kristinabakken

Kristinabakken er døgnkontinuerlig driftet og består av seks leiligheter, hvor alle ligger inne i samme bygg. Det er også fellesområder med stue og kjøkken som kan benyttes av alle leilighetene.

Her er det fokus på brukernes egne ressurser, samt.  en støttende og veiledende funksjon med tanke på livsmestring.

Individuelle mål og behov er sentrale, og brukerne skal medvirke i egen utvikling.

I tillegg til boliger har Kristinabakken også en hjemmebasert utetjeneste som er et tilbud til personer over 18 år som har behov for bistand til mestring og struktur i hverdagen.

Tjenestetilbudet skal bidra til å fremme og å opprettholde selvstendighet hos brukere, og styrke evnen til å mestre eget liv.

​Leiteveien 12

Leiteveien 12 gir tjenester til personer med utviklingshemming. Leitevein ligger på Åse og består av fire omsorgsboliger med fellesarealer.

I tillegg gis det fra Leiteveien tjenester til brukere som bor i egen bolig i nærområdet.

Det drives også avlastning for barn ved avdelingen.

Tjenesten gir hjelp og veiledning i bolig og bistår med hjelp til det de ulike beboerne har behov for hjelp til. Det er også lagt opp til felles tilbud om fritidsaktiviteter som svømming, skyting og trening.