Psykososialt kriseteam

Andøy kommune har et tverrfaglig psykososialt kriseteam, som aktiveres ved akutte kriser, ulykker og katastrofer.

Formålet er å sikre og organisere psykososial førstehjelp til personer som har vært involvert i eller berørt av ulykker, kriser og eller katastrofer.

Det psykososiale kriseteamet er sammensatt av helsepersonell, administrasjon, prest og politi.

Kriseteamet har ansvaret for ivaretakelse og psykososial oppfølging av personer som er rammet av en krise og i den første akutte fasen. Har man behov for kontakt ut over den akutte fasen, vil man få tilbud om hjelp fra sin fastlege, psykisk helse eller helsestasjonen, eventuelt henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Hovedregelen er at krisesituasjoner skal håndteres i det ordinære tjenesteapparatet.

Hjelpetelefoner og nettsteder 

Det finnes også en rekke hjelpetelefoner du kan nyttiggjøre deg av:

Se oversikt over hjelpetelefonene her