Langvarig oppfølging

Her kan du lese om Andøy kommunes måter å å gi de som sliter et tilbud over tid.

Oppfølgingsteamet har fokus på at mennesket i størst mulig grad skal kunne:

 • Mestre sitt eget liv
 • Oppleve verdighet ved å formidle tro på bedring,
 • Mulighet til å ta egne valg
 • Påvirke eget liv.

Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som har behov for:

 • Langvarig psykisk helsearbeid
 • Hjelp med problemer med rus.

Tjenesten kan gis som i ulike former som ved samtaler eller som miljøterapeutiske tiltak, både i hjem, på tur, på kafé eller trening.

Det tilbys også hjelp til samarbeid med andre eksperter innen feltet for å gjøre at folk raskest mulig kan komme dit de vil i livet.  

De som har et langvarig behov for oppfølging, vil få et individuelt tilpasset tilbud.

Rustjeneste: Veilede og motivere gjennom aktiviteter og fokus på forskjellige mestringsstrategier.

Rabben møtested 

Rabben møtested er et åpent lavterskeltilbud der man kan komme for en kaffe og en prat med andre. Lett servering.

Åpningstid:
Tirsdager kl. 12.00 – 14.00

Tilknyttede tjenester:

Oppsøkende behandling

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibelt, aktivt, oppsøkende behandling og oppfølging for personer med alvorlig psykiske lidelser og eventuelt rusmiddelproblemer.

FACT Vesterålen er et samhandlingsprosjekt mellom Lofoten og Vesterålen Distiriktspsykiatriske Tjeneste (DPS), Sortland, Hadsel, Bø og Andøy kommune.

Teamet består av ansatte fra både kommunene og DPS, og kan dermed tilby tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, på et og samme sted.

I teamet jobber psykolog, psykiater, erfaringskonsulent, sykepleiere, sosionom, forløpskoordinator og arbeidsspesialist. Ansatte i teamet har ulike spesialiseringer og videreutdanninger.

FACT-teamet i praksis:

Praktisk hjelp og veiledning til for eksempel bolig, økonomi, helseutfordringer, sosial nettverksbygging og støtte til hverdagslige gjøremål

 • Hjelp der folk lever sitt liv
 • Poliklinisk og oppsøkende behandling og oppfølging etter faglige retningslinjer
 • Nært samarbeid med andre instanser, for en helhetlig tjeneste
 • Oppfølging av sykdoms- og symptomutvikling
 • Forebygging av tilbakefall
 • Hjelp og støtte til pårørende

Recovery-orientert tilnærming. Recovery er en personlig, unik prosess som innebærer endring av ens holdning, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som gir håp, trivsel og mulighet til å bidra. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet og muligheter til å vokse, utvikle seg og gir økt livskvalitet.

Hjelpetelefoner og nettsteder 

Det finnes også en rekke hjelpetelefoner du kan nyttiggjøre deg av:

Se oversikt over hjelpetelefonene her

​​