Vedtak om dispensasjon fra plankrav og formål i Kystsoneplan i Andøy. Planid 1871-202201. Utdypingstiltak og deponi av masser.

Kommunestyret har innvilget dispensasjon fra plankrav og formål i Kystsoneplanen.  Klagefrist 3. uker. 

Retten til å klage. 
Berørte statlige organ, regionalt organ og kommune kan påklage enkeltvedtak etter loven dersom vedtaket direkte berører vedkommende myndighets saksområde jf. Plan- og bygningsloven §1-9. 

Parter eller andre med rettslig klageinteresse i jf. Forvaltningslovens §28 kan fremme klage innen 3. uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. 

 

Erklæring om klage skal minst...

- Fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket; dersom muntlig klage er tillatt, skal erklæringen settes opp skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan.

- Være undertegnet av klageren eller hans fullmektig eller være autentisert som fastsatt i forskrift, eller i medhold av forskrift, jf. § 15 a.

- Nevne det vedtak som det klages over, og om påkrevet gi opplysninger til bedømmelse av klagerett og av om klagefrist er overholdt.

- Nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over.

Klagen kan sendes til: Andøy kommune, postboks 187. 8483 AndenesPå e-post til postmottak@andoy.kommune.no

Eller elektronisk via Altinn. Klagen merkes «journalsak 23/366»

 

Kommunestyrets vedtak. (PDF, 169 kB)