Varsel om oppstart av reguleringsplan Andenes brannstasjon - Industriområde Prærien

Varsel om planoppstart for detaljregulering Andenes Brannstasjon – Industriområdet Prærien. 
Planid. 1871-202205 

Andøy kommune kunngjør med dette oppstart av planarbeid for Andenes Brannstasjon – Industriområde Prærien, på Andenes, i henhold til plan- og bygningslovens §12-8.  

Formålet med planforslaget er å legge til rette for bygging av ny brannstasjon på Andenes, ny gang/sykkelvei/fortau langs Industriveien, samt erstatte reguleringsplan med planid. 198503. 
For å få en helhet i planleggingen omfattes også Fylkesvei 82 og Nordlandiahallen. Øvrige eiendommer innenfor planavgrensningen reguleres i tråd med dagens bruk, dersom grunneiere ikke ønsker å fremme forslag om noe annet.  
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. Tiltakene er vurdert til å omfattes av forskriften. Konsekvensutredningen blir fremmet som er del av planforslaget.  
Naboer og grunneiere blir varslet oppstart med eget brev.  
 
Nærmere opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til:  
Robert Svendsen, Andøy kommune tlf. 99698141 eller epost til  
robert.svendsen@andoy.kommune.no  
 
Innspill til oppstart sendes til: Andøy kommune pb. 187. 8483 Andenes.  
Eller helst postmottak@andoy.kommune.no 
Merket «Reguleringsplan Andenes Brannstasjon». Frist for innspill er 27. desember 2022.  
 
Informasjonsmøte om planarbeidet holdes 1. desember. Kl 18.00 – 20.00 i SAMSKAPs lokaler Storgata 12, inngang Roald Amundsens gate.  


Planavgrensning