Til grunneiere og eiere av landbrukseiendom i Andøy kommune.

I uke 35 og 36 utfører Norsk institutt for bioøkonomi /NIBIO, feltarbeid på dyrka og dyrkbar myr i Andøy kommune.

Kilde: NIBIO

Målet med undersøkelsene er å skaffe mer kunnskap om hvordan drenering og hydrologi påvirker drifta av jorda, karbontap og utslipp av klimagasser. Kunnskapen skal gi gode råd om metoder som kan redusere klimaavtrykket fra grovforproduksjon på myrjord.

Kartet viser hvilke områder som kan bli berørt av kartleggingen. Dersom noen skulle motsette seg kartleggingen i Andøy, ber vi grunneier ta kontakt med kontaktperson for NIBIO
Dorothee Kolberg, dorothee.kolberg@nibio.no eller Andøy kommune ved landbrukskonsulent Sissel Johansen sissel.johansen@andoy.kommune.no eller på telefon 761150000.

Oversikt over berørte grunneiendommer.  (XLSX, 45 kB)

 

Les mer om forskningsprosjektet Peatimprove på NIBIO sine nettsider.