Søk om tilskudd - Tiltak i beiteområder

Andøy kommune kan dele ut 80.000 kroner i tilskudd til tiltak i beiteområder.

Ordningen forvaltes etter denne forskriften, Landbruksdirektoratets rundskriv 2019-45.

Søknadsfrist
15. mars 2023

Søknad
Sendes elektronisk via Altinn

Hvem som kan søke?

 • For beitelag er det leder som logger inn og velger rollen for beitelaget.
 • For landbruksforetak som søker alene er det innehaver som registrerer søknaden (bare der det utfra naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid).


Søknaden
Søknaden må oppfylle vilkårene for tilskudd etter forskriften. Tiltak må være avklart etter annet regelverk før tilskudd kan innvilges (Plan- og bygningsloven, kulturminneloven mv.).
Søknaden skal inneholde begrunnelse, kostnadsoverslag, finansieringsplan og følgende vedlegg (PDF, 483 kB):

 • Leieavtaler på minst 10 år, hvis beitet er leid.
 • Avtaler med grunneiere (der tiltaket skal gjøres), for minst 10 år fra søknadsåret. For maler; se Sau og Geit’s nettsider.
 • Godkjenning fra andre rettighetshavere. Ta med lokalmiljøet i planleggingen. Beregn god tid til dialog med reinbeitedistriktet. (På Hinnøya: Uttalelse fra reinbeitedistriktet)!
 • Tegninger
 • Tilbud med priser på materiell
 • Oversikt over hvem som skal gjøre hva - arbeidskostnader
 • Kart som viser beliggenhet, med stedsnavn, målestokk og gnr./bnr.
 • Oversikt over eiere der tiltaket planlegges

 

Timesatser for egeninnsats:

 • Timesats for eget arbeid kan godkjennes med inntil kroner 250, for manuelt arbeid, administrasjon mv.
 • Timesats for eget arbeid inkludert traktor, gravemaskin o.l. godkjennes med inntil kroner 600.

Kommunens prioriteringer

 • Sikkerhet
 • Fellestiltak
 • Mange med nytte (medlemmer og dyr)
 • Sperregjerder og ferister, tilskudd inntil 50%
 • Sanke- og skilleanlegg, tilskudd inntil 50%
 • Elektronisk overvåkingsutstyr, tilskudd inntil 50%
 • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, tilskudd inntil 70%
   

Nyttige nettsider
http://www.nsg.no/beitebruk/
https://gardskart.nibio.no/search