Melding om vedtak på nordsamiske skrivemåte for Vesterålen - Viestterálas

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten Viestterálas for det nordsamiske navnet for landskapsområdet eller regionen med det norske navnet Vesterålen. Vedtaket er gjort med heimel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn. 

Navnesaken blei tatt opp av Sametinget 27.11.2018 som en del av en navnesak i Sortland kommune. Saken blei ikke behandla av kommunen, og Kartverket tok derfor opp ny navnesak i brev av 7.11.2023, som blei sendt på høring i kommunene Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy kommuner. Navnesaken blei reist for å fastsette rett skrivemåte til offentlig bruk.
 

Klage
Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. 

Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. 

Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder. 
Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til klagenemnda for stedsnavnsaker, som er oppnevnt av Kulturdepartementet.