Kunngjøring av oppstart av utbyggingsavtale for The Whale

Målet med utbyggingsavtalen er å regulere forholdene knyttet til økonomi, gjennomføring, drift og vedlikehold av samferdselsanleggene til The Whale.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §17-4 kunngjør Andøy kommune oppstart av arbeidet med utbyggingsavtale i forbindelse med detaljreguleringen for The Whale – planid 1871-202001. Planens vedtatte dokumenter finnes i kommunens planarkiv:

 https://www.arealplaner.no/andoy1871/arealplaner/66

Kommunestyrets vedtak om oppstart av arbeidet med utbyggingsavtale ligger på arkivsaksnummer 23/4185 i Andøy kommune:
https://www.andoy.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1100016054&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=1011&

Utsnitt detaljregulering The Whale

 

Prosessen med utbyggingsavtalen gjennomføres i tråd med Plan- og bygningslovens bestemmelser: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_3-3#KAPITTEL_3-3