Kunngjøring av detaljreguleringsplan for Omsorgsboliger Andenes - planid 1871 - 202203

Kommunestyret har vedtatt detaljreguleringsplan for Andenes omsorgsboliger - planid 1871-202203. Planen legger til rette for å kunne etablere 48 nye omsorgsboliger sentralt på Andenes. 
Klagefrist er satt til 1. mars 2024. 

 

Kommunestyret vedtok i møte 5.2 2024, sak nr. 08/2024, Detaljreguleringsplan for Omsorgsboliger Andenes Planid 1871-202203. 

Vedtaket er som følger: 

Detaljreguleringsplan for Omsorgsboliger 48/174 mf Andenes - planid 1871_202203 med tilhørende bestemmelser vedtas. 
Vedtaket er fattet i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-12. 
Planen kunngjøres i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Saksdokumenter, plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll er tilgjengelig på vår hjemmeside

Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget i Andøy tlf. 76 11 50 00. 

Klagerett og frister:
De med klagerett i henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre med rettslig klageinteresse, og er varslet ved dette brevet. Planvedtaket skal også kunngjøres i Andøyposten og bladet Vesterålen. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 1.mars 2024. Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Eventuelle klager på vedtaket kan rettes til:

Andøy kommune, Tekniske tjenester, Postboks 187. 8483 Andenes 
eller til postmottak@andoy.kommune.no merket. «Reguleringsplan Andenes omsorgsbolig». 

En klage må fremmes skriftlig, og minst inneholde informasjon om hvem som klager, hva det klages på, de endringer man ønsker i det vedtaket det klages over og gode grunner for at klagen fremmes. 

Etter klagefristens utløp vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket. 

Erstatning/innløsning, krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.