Informasjon om fugleinfluensa

Det er påvist fugleinfluensa på ville fugler i Nordland. Her finnes informasjon om hva du skal gjøre under utbruddet.

Statsforvalteren i Nordland: Det pågår et større utbrudd av fugleinfluensa i flere Finnmarks-kommuner. Nå er også fugleinfluensa påvist flere steder i Nordland.

Det er Mattilsynet som har hovedansvar og skal svare kommunene og befolkningen på spørsmål knyttet til smitte, dødelighet og håndtering av døde fugler.

Fugleinfluensa er aldri blitt påvist hos mennesker i Norge ifølge FHI.

 

OPPDATERING PER 03.08.2023:

Det er ikke påvist fugleinfluensa i Andøy per 03.08.23. Dersom man oppdager døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa, så skal dette meldes til Mattilsynet på epost: innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no eller ringe Mattilsynet på telefonnr. 22 40 00 00.

Du må gi informasjon om hvilken kommune du er i, adresse og helst kartreferanse. Hvilken art det gjelder og antall fugler. På Mattilsynets hjemmesider finner du mer info om hvordan å melde inn funn. Informasjon på Mattilsynets sider oppdateres jevnlig. 

Hvis du ikke får tilbakemelding fra Mattilsynet på innmelding om dødt dyr, kan du anta at disse ikke skal tas prøver av.

Innbyggerne kan selv levere et lite antall fugl. Du må bruke hansker og munnbind ved håndtering av fugl, og vaske hender godt med såpe og vann etterpå. Det er registrert smitte på fugl i andre kommuner i Vesterålen, så det er ikke anledning til å legge døde fugler i restavfallet. Det er mulig å levere hos Reno-Vest på Sortland, men da må fuglen pakkes i gjennomsiktig sekk og tapes tett. Den ferdige «pakka» puttes i en ny gjennomsiktig sekk som også tapes igjen. Ved forekomster av et stort antall fugl og der innbyggerne selv ikke ønsker å samle inn og levere fuglene, så vil kommunen utføre dette.

 

Her finner du en oversikt over status for fugleinfluensa i Norge

 

Ofte stilte spørsmål om fugleinfluensa

Spørsmål og svar hentet fra Statsforvalteren i Nordland sine hjemmesider

 

Kan fugler smitte mennesker?

Det er få kjente tilfeller av smitte til mennesker. Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav. Les FHI sin risikovurdering her.

 

Det ligger mange døde fugler langs sjøen/i friluftsområder, hvem skal fjerne disse? 

Disse fuglene kan være smittefarlige, og dersom de blir liggende, kan smitten spres videre til åtseletere. Oppsamling og sikker sluttbehandling av døde viltlevende dyr bidrar til å hindre spredning. Dette er viktig for å redusere smittespredning og dermed beskytte både sårbare villfuglpopulasjoner og tamme fugler mot smitte.

Dersom Mattilsynet beslutter å opprette infisert sone for fugleinfluensa (sone med særskilte tiltak for å forhindre smitte til tamme fugler fra ville fugler), vil en slik innsamlings- og destruksjonsordning bli organisert og iverksatt av Mattilsynet lokalt/ regionalt. 

Også i områder der det er påvist høypatogen fugleinfluensa i villfuglpopulasjonen, men som ikke er definert som infisert sone, er det viktig å fjerne døde fugler for å redusere smittespredning. Her vil det variere fra sted til sted hvem som utfører oppryddingen, og beslutningen tas i samarbeid mellom Mattilsynet og lokale myndigheter.  

Meld fra til Mattilsynet dersom du observerer et større antall døde fugler som for eksempel skyldes inn fra havet langs kysten. Personer som skal samle inn døde fugler må ha tilstrekkelig smittebeskyttelse i form av bekledning, ansiktsmaske og hansker. Fuglene må lagres på en sikker måte frem til henting og destruksjon på forbrenningsanlegg eller anlegg som er godkjent for behandling av høyrisikoavfall.

Her finner du Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker. 

 

Jeg pleiet en forkommen fugl/tok på en død fugl uten å bruke hansker. Har jeg blitt smittet med fugleinfluensa?

Fugleinfluensa skyldes virus som først og fremst smitter mellom fugler. Det viruset som nå er påvist hos fugl påvises sjelden hos mennesker. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for at dette viruset skal smitte til mennesker som svært lav.

Hvis du skulle få influensalignende-symptomer eller øyekatarr i løpet av to ukers tid etter kontakt med den syke fuglen, kan det være aktuelt å kontakte lege. Opplys da om at du har pleiet en syk fugl eller tatt på en død fugl.

 

Kan katten min som spiser fugler bli smittet med fugleinfluensa?

Det er uvanlig at pattedyr smittes med fugleinfluensa, men det er beskrevet tilfeller fra flere land, spesielt hos viltlevende pattedyr som rev, sel og småhval. Det er også beskrevet tilfeller hos katt. Smitte til katt er lite sannsynlig, men smitteforsøk viser at katt kan bli smittet og syke av enkelte varianter av fugleinfluensaviruset. Sommeren 2023 er det rapportert om noen katter som har blitt syke av fugleinfluensa i Polen, smittekilden er så langt ikke kjent. Det er foreløpig ikke påvist fugleinfluensasmitte på katt i Norge. 

Fugleinfluensaen som nå er påvist, utgjør først og fremst en risiko for fugler. Hunde- og katteiere bør likevel forsøke å holde dyrene unna døde og tydelig syke fugler. Dette vil også beskytte mot andre smittsomme sykdommer, som for eksempel salmonella. 

I områder hvor det er mange fugler som dør av fugleinfluensa, bør/kan man vurdere å holde katter innendørs og hunder i bånd når de er utendørs, slik at kjæledyrene unngår kontakt med syke og døde fugler. 

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Generelt er det en god rutine å unngå at dyr slikker deg i ansiktet, samt å vaske hendene etter kontakt med dyr.

 

Er det noen symptomer man skal være obs på, i tilfelle en katt skulle bli smittet og syk?

Fugleinfluensasmitte hos katt er lite dokumentert, og symptomer vil kunne variere

Aktuelle symptomer på katt som er smittet av fugleinfluensa, inkluderer feber, sløvhet, øyekatarr, pustevansker, nevrologiske symptomer (kramper og liknende) og død. Disse symptomene ses også ved andre luftveislidelser hos katter, slik at det er nødvendig med laboratorietester for å bekrefte eller avkrefte om kattens tilstand er forårsaket av fugleinfluensasmitte.

Prøvetaking vil først og fremst være aktuelt på utekatter som kan ha vært i kontakt med ville fugler som er syke eller døde av fugleinfluensa og der katten har symptomer som er forenelige med fugleinfluensa. Ta kontakt med veterinæren din dersom du mistenker at katten din har fugleinfluensa. Veterinær vil i samråd med Mattilsynet og Veterinærinstituttet vurdere om prøvetaking er aktuelt. 

 

Hvordan smittes fugler av fugleinfluensa?

Fugleinfluensa smitter svært lett via avføring eller dråpesmitte fra øvre luftveier som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Fugleinfluensaviruset er påvist hos ville fugler i de fleste fylker i Norge. Fugler som oppholder seg utendørs, er derfor mest utsatt for smitte fra ville fugler. Det er derfor viktig at fôr og vann beskyttes mot ville fugler.

Fugler  som holdes innendørs kan smittes ved at viruset passivt følger med mennesker, fôr, og utstyr inn i dyreholdet. Skadedyr kan også ta med seg smitte inn i dyreholdet. 

 

Er det lov å mate småfugler og ville fugler ute?

Det er ingenting i veien for å mate småfugler ute i hagen som vanlig. Vask hendene godt med såpe og vann etter kontakt med fuglebrett eller lignende, eventuelt kan du benytte hansker. Dette er et generelt hygieneråd, og er ikke knyttet spesielt til fugleinfluensa.

Vi ber imidlertid om at du nå ikke starter å mate ville fugler i parker og ved innsjøer. Dette fører til at fuglene samles på små områder og lettere sprer smitte seg imellom. Unntaket er ved faste steder der fuglene er vant til at mating foregår, der kan man fortsatt mate fugler da de allikevel samles slike steder.

I tillegg har flere kommuner et ønske om å begrense mating av fugler. Dette fordi brødrester og annen fuglemat også vil tiltrekke seg rotter og mus. Mattilsynet oppfordrer alle til å respektere eventuelle informasjonsskilt som er satt opp for å begrense slik aktivitet.

 

Hva er høypatogen fugleinfluensa?

Dette er et influensavirus som først og fremst smitter mellom fugler.

Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende. Det er få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker med dette viruset, og Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav.

 

Hvor kommer smitten fra? 

Undersøkelser Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet har utført, viser at det er sannsynlig at fugleinfluensaviruset som ble påvist hos verpehøns i Rogaland i november 2021 kom med trekkfugler. Hvordan smitten kom inn i fjørfeanleggene, er ikke klarlagt. 

 

Kan jeg fortsette å spise egg kjøpt i butikken?

Ja, du kan fortsette å spise egg fra butikken som før. Det er svært lite sannsynlig at mennesker kan bli smittet av fugleinfluensa ved å spise egg fra butikk, selv om de spises rå.

 

Kan jeg fortsette å spise kylling kjøpt i butikken?

Ja, du kan fortsatt  spise kylling. Det er svært lite sannsynlig at mennesker kan bli smittet av fugleinfluensa ved å spise kylling kjøpt i butikk.

Det er en generell anbefaling at alt fuglekjøtt gjennomstekes eller gjennomkokes før det spises. Dette anbefales for å hindre sykdom til mennesker forårsaket av ulike bakterier. Denne varmebehandlingen vil også «drepe»/inaktivere eventuelle fugleinfluensavirus.

 

Er det trygt å spise egg fra høner i hagen?

Ja, det er trygt å spise mat som er kokt / oppvarmet til minst 70 grader. Dette anbefales for å hindre sykdom til mennesker forårsaket av ulike bakterier. Denne varmebehandlingen vil også «drepe»/inaktivere eventuelle fugleinfluensavirus.

 

Hvordan bestemmer Mattilsynet hvilke fugler som testes?

Mattilsynet vil sammen med Veterinærinstituttet vurdere om fuglene skal undersøkes for fugleinfluensasmitte. Hensikten med testingen av ville fugler er å gi oss en oversikt over smittesituasjonen i et område over tid. Dersom det i et område allerede er testet mange fugler av en bestemt art, er det ikke alltid nødvendig med flere prøver av samme art fra det området på en stund.

 

Hvorfor rammes de som driver med hobbyhøns av portforbud når det aldri er påvist smitte eller utbrudd hos hobbyhøns i Norge?

Vi har så langt hatt kun ett utbrudd i et ikke-kommersielt fuglehold i 2020. I områder med påvist smitte på villfugl, og der Mattilsynet vurderer at det er fare for smittespredning til kommersielle fjørfehold, opprettes det portforbud for alt hold av fjørfe og andre fugler i fangenskap. Dette gjøres for å hindre spredning av fugleinfluensa til fugler og mennesker.

 

Skal påkjørte fugler som flyr i vindu heller ikke røres eller varsles om?

Fugler som dør av skader kan plukkes opp, pakkes inn i en plastpose og kastes i restavfallet. Husk å bruke hansker.

 

Om sykdommen

Fugleinfluensa (aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og er en smittsom virussykdom hos fugler som også kan smitte til andre dyrearter.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad. Det er vanlig å gruppere sykdommen i en alvorlig form (høypatogen fugleinfluensa, HPAI) og en mindre alvorlig form (lavpatogen fugleinfluensa, LPAI). Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende. Hos fjørfe kan den alvorlige formen føre til en dødelighet nær 100 prosent.

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.