Høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan Andenes Brannstasjon - Industriområde Prærien. Plan id 1871-202205

Kommunestyret har i sak 33/2024 vedtatt å legge detaljregulering for Andenes brannstasjon - Industriområdet Prærien med Planid 1871 - 202205 ut på høring og til offentlig ettersyn. Frist for tilbakemelding settes til 10. mai.  // 6 uker. 

Oppstart av detaljreguleringsplan ble varslet 15.11 2022. Frist for å komme med innspill til oppstarten ble satt til 27.12 2022. Planarbeidet har vært et parallelt løp med programmering av bygget som skal bli brannstasjon og ny kommunalteknisk driftssentral. Norconsult har hatt oppdraget med utarbeiding av detaljreguleringsplan, på vegne av Andøy kommune.
 
Planer som oppheves ved endelig vedtak. Følgende planer ønskes opphevet i tråd med plan- og bygningslovens § 12-14, som følge av endelig vedtak av denne plan: 

Reguleringsplan Prærien industriområde, Andenes.1871-19850317.10 1985

Andenes industriområde, Prærien1871-19680129.06 1968

Reguleringsplan for gang/sykkelvei langs RV82, Andenes – Merket sør.1871-19770128.03 1977

Planene ligger tilgjengelig i kommunens planarkiv. https://www.arealplaner.no/andoy1871/arealplaner/82

 

Hva betyr dette for deg som grunneier? 

Blir du som grunneier berørt av det nye planforslaget? Sjekk da nøye hvordan din eiendom blir berørt. Bruk vedlagte plankart og finn din eiendom. Har du spørsmål eller trenger hjelp til å forstå konsekvensene av planforslaget tar du kontakt med kommunen, så vil du få hjelp og veiledning til å forstå hva planforslaget vil bety for deg. 

Saksdokumenter, plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll er tilgjengelig på vår hjemmeside: https://www.andoy.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1100018961&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=1011&

Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Servicetorg i perioden frem til høringsfristen utløper. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget i Andøy tlf. 76 11 50 00. 

 

Eventuelle høringsinnspill/innsigelser til planen kan rettes til:

Andøy kommune, Tekniske tjenester, Postboks 68, 8480 Andenes

eller til postmottak@andoy.kommune.no merket. «Detaljregulering Prærien». 

Etter høringsfristens utløp vil kommunen gjennomføre en merknadsbehandling og avklare eventuelle innsigelser, før sluttbehandling og vedtak i kommunestyret. Kommunestyrets vedtak kan da påklages.