Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Bleik golf, idrett, camping og næring

Formannskapet i Andøy kommune har vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Bleik golf, idrett, camping og næring ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10.

Hensikten med planen er å kunne videreutvikle eksisterende arealer med bygg, anlegg og aktiviteter, og sikre gode avkjørselsforhold for eiere og brukere av arealene innenfor plangrensen.

Du finner planforslag med bestemmelser, planbeskrivelse, plankart og andre sentrale dokument i saken ved å klikke her.

Planområdet på Bleik, omfatter området vist på kartutsnittet nedenfor:


 Merknader til planforslaget kan rettes til: Andøy kommune, Tekniske tjenester, Postboks 187, 8483 Andenes

Eller pr. epost til postmottak@andoy.kommune.no

Merknader må sendes innen 22. april 2024

Har du spørsmål knyttet til planarbeidet kan du kontakte Kristina Hjohlman Reed på tlf: 41568720 eller på epost til: plansak@andoy.kommune.no