Planlagte og byggeklare tomter

Skjermbilde1.JPG - Klikk for stort bilde Hva er å regne som en byggeklar tomt, og hvor finner du byggeklare tomter i Andøy. Her finner du oversikten. Trykk på bildet for å få et stort kart.

Sist endret 06.12.2021

Lenke til kart

En byggeklar tomt er å regne som en tomt der planforholdet er avklart -enten gjennom kommuneplanens arealdel eller i områdeplaner/detaljplaner etter plan og bygningsloven.

En byggeklar tomt er å regne som en tomt man ikke trenger å søke dispensasjon for å kunne starte bygging.

En byggeklar tomt er å regne som en tomt hvor det er framført eller avklart teknisk infrastrukur som vei, vann og avløp innen rimelig avstand for påkobling/utvikling -uavhengig om dette løses privat eller offentlig.

En byggeklar tomt trenger ikke å ha fastsatt eiendomsgrenser/være fradelt.

En byggeklar tomt er ikke nødvendigvis lagt ut for salg.

Oppsummering
Sted Område Antall ledige tomter Planklart Krav om reg.plan Byggeklar Privat/kommunalt eie Kommentarer
Fornes/Medby Felt LNFR_B1 10 X   10 Privat  
Strandland B9 4 - 5 X   5 Privat  
  B10 4 - 5 X   5 Privat  
Lovika B11 4 - 5 X   5 Privat  
Risøyhamn Reguleringsplan 13 X   6 Privat  
  Fortetting 4 X   4 Privat  
Åse I eksisterende bebyggelse 12 X   12 Kommunal  
  B13 6 - 10   X   Privat  
Å B8 3 - 4 X   4 Privat  
Dverberg I eksisterende bebyggelse 10 X   10 Kommunal  
  B7 7 - 8 X   7 Privat  
Skarstein/Fiskenes I eksisterende boligfelt 36 X   5 Kommunal  
I eksisterende bebyggelse 3 - 4 X   4 Privat  
Nordmela Nordmela (nord) 32 X   20 Privat Noe uklar status infrastruktur
  Nordmela sør 11 X   8 Kommunal Noe uklar status infrastruktur
Bleik I eksisterende bebyggelse 10 - 15 X   15 Kommunal/Privat Noe uklar status infrastruktur
  Lyngmoa 37 X     Kommunal  
Andenes Toften 1 X   1 Privat  
  Andenes Sør 5 X   5 Kommunal  
  Kjerringnesset 1 X (X) 1 Kommunal Ønske om høy utnyttelse
  «DO-veien» 2 - 3 X (X)   Kommunal Krav om reg.plan stilles
  B3 Klevatnet 30 - 35   X   Forsvarsbygg  
  B4 Damsgård nord 8 - 10   X   Kommunal  
  B5 Damsgård sør 20 - 25   X   Kommunal  
  B6 Andenes øst 10 - 14   X   Avinor  
  Fortetting 5 - 15     10 Privat  
Sum         133    
 
Andenes
 
På Andenes er det byggeklare tomter på Toften (1), Andenes sør (5-6) og på Kjerringnesset (1). Tomta på Kjerringnesset ønskes høy tomteutnyttelse for leiligheter i 3-4 etasjer.Det er også mulighet for 3 – 4 tomter i «DO-veien». Her vil det stilles krav om reguleringsplan.
I kommuneplanens arealdel er det også lagt opp til boligområder med krav til regulering:
B3 Klevatnet 30-35 tomter
B4 Damsgård nord 8 - 10 tomter
B5 Damsgård 20-25 tomter
B6 Andenes Øst 10 – 14 tomter
I tillegg har Andenes sentrum en del muligheter for fortetning. Vurdert til 5 – 15 tomter.
Vei: Ja -offentlig
Vann: Offentlig Avløp: Offentlig
Antall byggeklare tomter: 17
 
Skjermbilde14.JPG - Klikk for stort bilde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bleik
 
På Bleik legger reguleringsplan for Bleik sør Lyngmoa opp til 25 + planklare tomter.
I tillegg er det flere byggeklare tomter sentralt ved fylkesvei 7702 og langs Gårdsveien. Totalt 40 +.
Vei: Ja -offentlig
Vann: Privat
Avløp: Offentlig
Antall byggeklare tomter: 15
 
Skjermbilde13.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Risøyhamn
 
Risøyhamn har 13 ledige tomter hvorav 6 er byggeklare i reguleringsplan. For resterende tomter må det opparbeides nødvendig infrastruktur. Det er mulighet for noe fortetting innenfor det planavklarte området i KPA -4 stk.
Vei: Ja-offentlig
Vann: Privat
Avløp: Kommunalt
Antall byggeklare tomter: 10
 
Skjermbilde5.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dverberg
 
På Dverberg ligger det 10 byggeklare tomter blant eksisterende bebyggelse i regulert område.
Det er også avsatt 7-8 tomter i kpa uten krav til regulering i felt B7 Dahletun. Tillatelse til nye tiltak etter pbl § 20-1 a) kan gis etter KPA, jf. § 2.3.
Vei: Ja -Offentlig
Vann: Kommunalt
Avløp: Kommunalt
Antall byggeklare tomter: 17
 
Skjermbilde9.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Fornes/Medby
 
Området ligger i kommuneplanens arealdel med 10 tomter i Felt LNFR_B1.
Det er ikke krav til detaljregulering. LNFR-område der spredt boligbebyggelse kan tillates. KPA § 3.3.
Boligene (inntil 10 stk.) kan ha max. 300 m2 BRA, kan ikke lokaliseres på dyrka mark, min. avstand til FV 30 m, min. avstand til sjø 50 m.
Vei: Ja -privat
Vann: Privat
Avløp: Privat
Antall byggeklare tomter: 10
 
Skjermbilde2.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strandland
 
Området ligger i kommuneplanens arealdel inne med 8-10 tomter på felt B9 og B10.
Det er ikke krav til reguleringsplan.
Tillatelse til nye tiltak etter pbl § 20-1 a) kan gis etter KPA, jf. § 2.3
Vei: Ja-privat
Vann: Privat
Avløp: Kommunalt
Antall byggeklare tomter: 8-10
 
Skjermbilde3.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lovika
 
I KPA er det avsatt 4-5 tomter i felt B11 i Lovika. Det er ikke krav til detaljregulering. B11: Tillatelse til nye tiltak etter pbl § 20-1 a) kan gis etter KPA, jf. § 2.3
Vei: Ja-privat
Vann: Privat
Avløp: Privat
Antall byggeklare tomter: 4-5
 
Skjermbilde4.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åse
 
Åse har 12 byggeklare tomter.
Det er også lagt opp til 6-10 tomter i kommuneplanens arealdel ved felt B13. Tomtene i felt B13 har krav om detaljregulering. I tillegg må nødvendig infrastruktur på plass før tomtene kan opparbeides.
Vei: Ja-offentlig
Vann: Kommunalt
Avløp: Kommunalt
Antall byggeklare tomter: 12
 
Skjermbilde6.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å
 
På Å er det lagt opp til 3-4 byggeklare i Felt B8. Tillatelse til nye tiltak etter pbl § 20-1 a) kan gis etter KPA, jf. § 2.3.
Vei: Ja-privat
Vann: Kommunalt
Avløp: Privat
Antall byggeklare tomter: 3-4
 
Skjermbilde7.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skarstein/Fiskenes
 
I området ligger reguleringsplan for Skarstein – Fiskenes med 36 planavklarte tomter hvorav 5 av tomtene er byggeklar.
Vei: Ja -Offentlig
Vann: Kommunalt
Avløp: Kommunalt
Antall byggeklare tomter: 5
 
Skjermbilde10.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I kommuneplanens arealdel er det lagt til rette for 3-4 byggeklare tomter på Bø. Tomtene er planavklarte. Ikke opparbeidet tilstrekkelig infrastruktur. Tillatelse til nye tiltak etter pbl § 20-1 a) kan gis etter KPA, jf. § 2.3.
Vei: Ja -privat
Vann: Privat
Avløp: Privat 
Antall byggeklare tomter: 4
 
Skjermbilde11.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordmela
 
På Nordmela legger reguleringsplan for Nordmela sør opp til 8 byggeklare tomter.
I tillegg er det 32 byggeklare tomter i reguleringsplan for Nordmela. Totalt 40 + Tomtene er å anse som planavklarte.
Vei: Ja -offentlig og privat
Vann: Offentlig
Avløp: Privat
Antall byggeklare tomter: 40
 
Skjermbilde12.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809