Ulovlige byggetiltak

Gårdsveien - Klikk for stort bilde  Vil du melde fra om ulovlige byggetiltak?

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 02.06.2020
Vi anbefaler deg å gjøre følgende:
  • Snakk med naboen/eieren først
  • Sjekk om tiltak er unntatt søknadsplikt
  • Hvis du fortsatt mistenker at arbeidene er ulovlige, meld fra til postmottak@andoy.kommune.no.
Hvis vi finner ut at det dreier seg om en ulovlighet etter plan- og bygningsloven, oppretter vi en sak og kontakter eieren av eiendommen.
 
Lovgrunnlag
Som bygningsmyndighet har vi plikt til å følge opp ulovlige tiltak, herunder brudd på bestemmelser i lov, forskrifter, arealplaner og enkeltvedtak. Plikten er lovpålagt, men dette medfører ikke at privatpersoner har krav på at kommunen forfølger ulovligheter. Oppfølgingsplikten kan unnlates når det dreier seg om overtredelser av mindre betydning. En slik beslutning kan ikke påklages. Disse reglene fremgår av plan- og bygningsloven og forarbeidene til loven.
 
Saker som i hovedsak gjelder naborettslige forhold, som utsikt eller lignende, gis mindre oppmerksomhet.
 
Hvorfor trenger vi å følge opp ulovligheter?
Økt kvalitet på bygg kan bidra til at personskader, blant annet ved brann eller som følge av dårlige boforhold, unngås. Ulovlighetsarbeidet bidrar til å fjerne dårlige og utrygge boenheter fra markedet, noe som også er med på å skape en bedre situasjon for de som har få valgmuligheter når det gjelder bolig. På den måten bidrar vi også til å bedre levekårene i kommunen. Fjerning av ulovlige byggetiltak i LNF-områder og strandsonen, bidrar til å sikre allmennhetens tilgang til områder som er egnet til rekreasjon og friluftsliv.
 
Offentlighet
Henvendelser inn til kommunen, inkludert e-post med tips om eventuelle ulovligheter, samt svarene vi gir, blir registrert i våre arkivsystem. Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende, demokratisk prinsipp, som er nedfelt i offentlighetsloven. Dersom et dokument er unntatt offentlighet, vil det være merket med aktuell lovhjemmel for unntaket. Anonyme tips er normalt ikke tilstrekkelig for å igangsette en sak. Vi utfører egne undersøkelser før vi eventuelt oppretter en sak. Dersom du ønsker å være anonym, bør tipset ditt være muntlig. Skriftlige henvendelser vil ikke senere kunne fjernes fra arkivet eller anonymiseres.
 
Vi foretrekker skriftlige tips med redegjørelse, foto og lignende dokumentasjon. Skriftlige tips blir lagt inn i vårt arkivsystem, med navn og adresse på den som har sendt oss tipset. Alle som ønsker det vil få innsyn i disse dokumentene.
 
Hvordan starter en sak om oppfølging av mulig ulovlighet?
Kommunen mottar jevnlig tips og henvendelser om mulige ulovligheter. Det kan være brev, e-poster eller telefoner. I tillegg oppdager kommunen selv en rekke mulige ulovligheter. Vi registrerer alle mottatte meldinger om eventuelle ulovligheter.
Når vi mottar et tips om et ulovlig forhold, oppretter vi ny sak i saksbehandlingssystemet. Har vi fått et skriftlig tips arkiveres dette.
 
Skal saken følges opp?
Før vi oppretter en sak vurderer vi om saken i det hele tatt skal følges opp. Hvis overtredelsen er av mindre betydning, kan vi avstå fra å følge opp. Det fremgår av plan- og bygningsloven. Den som tipset oss blir da informert om dette, men vi oppretter ingen sak.
 
Saksgang
Etter at vi har opprettet en sak, sender vi som regel et brev til tiltakshaver, der vi ber om en redegjørelse. Formålet med brevet er å kartlegge fakta i saken.
 
I noen saker velger vi å reise til eiendommen på befaring. I andre saker velger vi å sende et varsel, der vi kan pålegge retting, pålegge opphør av bruken, og/eller vi kan sende varsel om tvangsmulkt.
 
Tiltakshaver gis anledning til å uttale seg i saken. Vi gir som regel også anledning til å søke om tiltaket i ettertid. Unntaket er saker der vi ikke kan ettergodkjenne tiltaket, for eksempel på grunn av planstatus, store avvik fra byggteknisk forskrift (TEK17), byggeforbud eller bevaringsverdig bebyggelse.
 
Hvis tiltakshaver ikke svarer på brevene våre innen de fristene vi har gitt, åpner loven for ulike virkemidler. Det som brukes hyppigst er pålegg om retting og opphør av bruk. Vi har mulighet til å fatte vedtak om tvangsmulkt i ulovlighetssaker. Slike saker behandles og vedtas av planutvalget.
 
Tvangsmulkt, forelegg og overtredelsesgebyr vedtas ikke like ofte, men vissheten om at disse sanksjonene kan brukes, bidrar til at kommunens pålegg i de fleste tilfeller etterkommes. Vi bruker derfor de mer inngripende virkemidlene ved behov.
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809