Dispensasjon

Hus på Nordmela - Klikk for stort bilde

Hvis utbyggingen din er i strid med gjeldende plan eller lov er det mulig å søke om dispensasjon
Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 16.06.2020
Søk om dispensasjon
Dersom en utbygging/ombygging/fradeling er i strid med gjeldende plan eller lov er det likevel mulig å søke om dispensasjon. Plan og bygningsloven §19 regulerer muligheten for dette, og gir kommunen anledning til å gi dispensasjon i enkelte tilfeller.
 
Dersom den planlagte utbyggingen vil være stikk i strid med hensynene bak en bestemmelse, er det ikke mulig å få innvilget dispensasjon fra bestemmelsen. 
 
For å få innvilget dispensasjon må også fordelene etter en samlet vurdering være klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon. Det kan ikke gis dispensasjon fra saksbehandlingsregler. Det vil legges særlig vekt på hvilke konsekvenser det vil ha for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet dersom du søker om dispensasjon. Når det vurderes å gi dispensasjon fra planer, vil statlige og regionale rammer og mål bli tillagt særlig vekt.
 
Dersom en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, bør heller ikke kommunen gi dispensasjon fra planer, lov eller forskrift. Plan- og bygningsloven understreker at det er tiltakshaver/søker som må begrunne hvorfor det bør gis dispensasjon.
 
Slik søker du om dispensasjon:
Dersom utbyggingen din avhenger av at du får dispensasjon må du søke særskilt om dette. Du kan velge om du vil søke dispensasjon for seg, og senere for selve tiltaket – eller å søke dispensasjon samtidig som du søker om å få gjennomføre selve tiltaket. Søknad må skje skriftlig.
 
Søknaden skal inneholde (jf. pbl. § 19 og 19.1)
  • En kort beskrivelse av tiltaket og hva det søkes dispensasjon fra.
  • En redegjørelse for hvilke ”særlige grunner” som taler for dispensasjon. Denne begrunnelsen skal også legges ved nabovarselet. Dersom dispensasjonen angår saksområder til fylkeskommune eller andre statlige myndigheter (sektormyndigheter) skal saken sendes på høring (Eksempler: LNF og kystsoneplan)
  • Nabovarsel
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809