ANDØY KOMMUNE – OVERSIKT TILGJENGELIG BOLIGTOMTER, PLANLAGTE OG BYGGEKLARE

Skjermbilde1.JPG - Klikk for stort bilde  Lenke til kart: https://kommunekart.com/?urlid=ff0d9bd0-09dd-4e8e-8dc4-47bc6c9db2aa

 

Hva er å regne som en byggeklar tomt?

 

En byggeklar tomt er å regne som en tomt der planforholdet er avklart -enten gjennom kommuneplanens arealdel eller i områdeplaner/detaljplaner etter plan og bygningsloven.

 

En byggeklar tomt er å regne som en tomt man ikke trenger å søke dispensasjon for å kunne starte bygging.

 

En byggeklar tomt er å regne som en tomt hvor det er framført eller avklart teknisk infrastrukur som vei, vann og avløp innen rimelig avstand for påkobling/utvikling -uavhengig om dette løses privat eller offentlig.

 

En byggeklar tomt trenger ikke å ha fastsatt eiendomsgrenser/være fradelt.

 

En byggeklar tomt er ikke nødvendigvis lagt ut for salg.

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 20.05.2021

 

Oppsummering
Sted Område Antall ledige tomter Planklart Krav om reg.plan Byggeklar Privat/kommunalt eie Kommentarer
Fornes/Medby Felt LNFR_B1 10 X   10 Privat  
Strandland B9 4 - 5 X   5 Privat  
  B10 4 - 5 X   5 Privat  
Lovika B11 4 - 5 X   5 Privat  
Risøyhamn Reguleringsplan 13 X   6 Privat  
  Fortetting 4 X   4 Privat  
Åse I eksisterende bebyggelse 12 X   12 Kommunal  
  B13 6 - 10   X   Privat  
Å B8 3 - 4 X   4 Privat  
Dverberg I eksisterende bebyggelse 10 X   10 Kommunal  
  B7 7 - 8 X   7 Privat  
Skarstein/Fiskenes I eksisterende boligfelt 36 X   5 Kommunal  
I eksisterende bebyggelse 3 - 4 X   4 Privat  
Nordmela Nordmela (nord) 32 X   20 Privat Noe uklar status infrastruktur
  Nordmela sør 11 X   8 Kommunal Noe uklar status infrastruktur
Bleik I eksisterende bebyggelse 10 - 15 X   15 Kommunal/Privat Noe uklar status infrastruktur
  Lyngmoa 37 X     Kommunal  
Andenes Toften 1 X   1 Privat  
  Andenes Sør 5 X   5 Kommunal  
  Kjerringnesset 1 X (X) 1 Kommunal Ønske om høy utnyttelse
  «DO-veien» 2 - 3 X (X)   Kommunal Krav om reg.plan stilles
  B3 Klevatnet 30 - 35   X   Forsvarsbygg  
  B4 Damsgård nord 8 - 10   X   Kommunal  
  B5 Damsgård sør 20 - 25   X   Kommunal  
  B6 Andenes øst 10 - 14   X   Avinor  
  Fortetting 5 - 15     10 Privat  
Sum         133    
 
 
 
 
Fornes/Medby
 
Området ligger i kommuneplanens arealdel med 10 tomter i Felt LNFR_B1.
Det er ikke krav til detaljregulering. LNFR-område der spredt boligbebyggelse kan tillates. KPA § 3.3.
Boligene (inntil 10 stk.) kan ha max. 300 m2 BRA, kan ikke lokaliseres på dyrka mark, min. avstand til FV 30 m, min. avstand til sjø 50 m.
Vei: Ja -privat
Vann: Privat
Avløp: Privat
Antall byggeklare tomter: 10
 
Skjermbilde2.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strandland
 
Området ligger i kommuneplanens arealdel inne med 8-10 tomter på felt B9 og B10.
Det er ikke krav til reguleringsplan.
Tillatelse til nye tiltak etter pbl § 20-1 a) kan gis etter KPA, jf. § 2.3
Vei: Ja-privat
Vann: Privat
Avløp: Kommunalt
Antall byggeklare tomter: 8-10
 
Skjermbilde3.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lovika
 
I KPA er det avsatt 4-5 tomter i felt B11 i Lovika. Det er ikke krav til detaljregulering. B11: Tillatelse til nye tiltak etter pbl § 20-1 a) kan gis etter KPA, jf. § 2.3
Vei: Ja-privat
Vann: Privat
Avløp: Privat
Antall byggeklare tomter: 4-5
 
Skjermbilde4.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risøyhamn
 
Risøyhamn har 13 ledige tomter hvorav 6 er byggeklare i reguleringsplan. For resterende tomter må det opparbeides nødvendig infrastruktur. Det er mulighet for noe fortetting innenfor det planavklarte området i KPA -4 stk.
Vei: Ja-offentlig
Vann: Privat
Avløp: Kommunalt
Antall byggeklare tomter: 10
 
Skjermbilde5.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åse
 
Åse har 12 byggeklare tomter.
Det er også lagt opp til 6-10 tomter i kommuneplanens arealdel ved felt B13. Tomtene i felt B13 har krav om detaljregulering. I tillegg må nødvendig infrastruktur på plass før tomtene kan opparbeides.
Vei: Ja-offentlig
Vann: Kommunalt
Avløp: Kommunalt
Antall byggeklare tomter: 12
 
Skjermbilde6.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å
 
På Å er det lagt opp til 3-4 byggeklare i Felt B8. Tillatelse til nye tiltak etter pbl § 20-1 a) kan gis etter KPA, jf. § 2.3.
Vei: Ja-privat
Vann: Kommunalt
Avløp: Privat
Antall byggeklare tomter: 3-4
 
Skjermbilde7.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dverberg
 
På Dverberg ligger det 10 byggeklare tomter blant eksisterende bebyggelse i regulert område.
Det er også avsatt 7-8 tomter i kpa uten krav til regulering i felt B7 Dahletun. Tillatelse til nye tiltak etter pbl § 20-1 a) kan gis etter KPA, jf. § 2.3.
Vei: Ja -Offentlig
Vann: Kommunalt
Avløp: Kommunalt
Antall byggeklare tomter: 17
 
Skjermbilde9.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skarstein/Fiskenes
 
I området ligger reguleringsplan for Skarstein – Fiskenes med 36 planavklarte tomter hvorav 5 av tomtene er byggeklar.
Vei: Ja -Offentlig
Vann: Kommunalt
Avløp: Kommunalt
Antall byggeklare tomter: 5
 
Skjermbilde10.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I kommuneplanens arealdel er det lagt til rette for 3-4 byggeklare tomter på Bø. Tomtene er planavklarte. Ikke opparbeidet tilstrekkelig infrastruktur. Tillatelse til nye tiltak etter pbl § 20-1 a) kan gis etter KPA, jf. § 2.3.
Vei: Ja -privat
Vann: Privat
Avløp: Privat 
Antall byggeklare tomter: 4
 
Skjermbilde11.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordmela
 
På Nordmela legger reguleringsplan for Nordmela sør opp til 8 byggeklare tomter.
I tillegg er det 32 byggeklare tomter i reguleringsplan for Nordmela. Totalt 40 + Tomtene er å anse som planavklarte.
Vei: Ja -offentlig og privat
Vann: Offentlig
Avløp: Privat
Antall byggeklare tomter: 40
 
Skjermbilde12.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bleik
 
På Bleik legger reguleringsplan for Bleik sør Lyngmoa opp til 25 + planklare tomter.
I tillegg er det flere byggeklare tomter sentralt ved fylkesvei 7702 og langs Gårdsveien. Totalt 40 +.
Vei: Ja -offentlig
Vann: Privat
Avløp: Offentlig
Antall byggeklare tomter: 15
 
Skjermbilde13.JPG - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andenes
 
På Andenes er det byggeklare tomter på Toften (1), Andenes sør (5-6) og på Kjerringnesset (1). Tomta på Kjerringnesset ønskes høy tomteutnyttelse for leiligheter i 3-4 etasjer.Det er også mulighet for 3 – 4 tomter i «DO-veien». Her vil det stilles krav om reguleringsplan.
I kommuneplanens arealdel er det også lagt opp til boligområder med krav til regulering:
B3 Klevatnet 30-35 tomter
B4 Damsgård nord 8 - 10 tomter
B5 Damsgård 20-25 tomter
B6 Andenes Øst 10 – 14 tomter
I tillegg har Andenes sentrum en del muligheter for fortetning. Vurdert til 5 – 15 tomter.
Vei: Ja -offentlig
Vann: Offentlig Avløp: Offentlig
Antall byggeklare tomter: 17
 
Skjermbilde14.JPG - Klikk for stort bilde
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809