Beredskap

Andøy Brannvesen (ABV) skal ved branner og akutte ulykker være underveis for å hjelpe innen 240 sekunder på dagtid og 360 sekunder om natten etter at mannskapene er varslet (forspenningstid).  Innsatstiden fra mannskapene er varslet til de er i innsats på stedet skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m.v. og konsentrerte industrionråder.Innsatstiden i tettsteder for øvrig skal ikke overskride 20 minutter. Innsatsen fordeles mellom stasjonene på Andenes og i Risøyhamn slik at full dekning sikres helst innenfor 30 minutter.Sikre kommunene
 

Beredskapsavdelingen skal bidra til at Andøy er en trygg kommune å leve i – der ingen skal skades eller omkomme i brann. Basert på rapporter fra reelle branner og ulykker innfrir utrykningsstyrken målene med hensyn til å være underveis i løpet av 240 - 360 sekunder. Foruten innsatstiden til ABBS vil vi normalt klare å holde oss innenfor de innsatstider som det stilles krav til.
 

Varierte oppgaver

Samfunnet i dag stiller høyere og større krav til brannvesenet, noe som betyr at vi også må utvikle oss på flere områder enn bare brannslokking. Ved siden av branner, skal vi også assistere ved ulykker hvor mennesker og dyr trenger øyeblikkelig hjelp. Dette innebærer at vi stadig må trene og utvikle nye redningsmetoder for å kunne være raske og effektive dersom uhellet skulle være ute.

Vi har også trenet mannskaper til å utføre redning av personer i vann og sjø. Stasjonene på Andenes har erfarne mannskaper og utstyr til å utføre overflateredning nært land og på vann, også islagte. I den forbindelse har vi tilgjengelig en liten spesialtilpasset redningsbåt

Brannvesenet skal også rykke ut ved uhell hvor farlig gods er involvert. Med farlig gods menes stoffer, væsker eller gasser som kan påføre mennesker, dyr eller miljø store skader. Eksempler på dette kan være bensin, klor, ammoniakk, sprengstoff og etc.  En ulykke med farlig gods krever som regel mye ressurser. ABV er med i det interkommunale utvalget mot akutt forurensing (IUA). Vi disponerer der materiell og utstyr til bruk ved farlig gods uhell.
 

Sist endret 14.08.2015
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809