Reguleringsplan for Hamarøy hyttefelt vedtatt

Hamarøy hyttefelt planavgrensning.PNG - Klikk for stort bilde

Kommunestyret har i møte 17.06.2019 vedtatt detaljregulering for Hamarøy hyttefelt, Risøyhamn i sak 54/2019. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 

Publisert av Nina C A Strand. Sist endret 23.07.2021

Kommunestyrets vedtak:

  1. Andøy kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Hamarøy hyttefelt, Risøyhamn, plan-ID 1871-201404, med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Saksdokumenter

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens internettside: http://www.andoy.kommune.no/tjenester/teknisk/tekniske-tjenester/reguleringsplan-hamaroy-hyttefelt-risoyhamn/

 

Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Servicetorg, Storgata 68, 8480 Andenes, i perioden frem til klagefristen utløper. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget tlf. 76 11 50 00.

 

Eventuelle klager

Grunneiere, organisasjoner og offentlige myndigheter er varslet om vedtaket. Det varsles også gjennom Andøyposten og Bladet Vesterålen.

 

Eventuelle klager på vedtaket kan rettes til Andøy kommune, Tekniske tjenester, Postboks 68, 8480 Andenes innen 26. Juli 2019. Eller pr. epost til Emil.iversen@andoy.kommune.no med samme tidsfrist.

 

Det opplyses også om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtaket intill klagefristen er ute, eller klagen er avgjort.

 

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

 

 

Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll.

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809