Planoppstart Risøyhamn brannstasjon

Planoppstart Risøyhamn brannstasjon - Klikk for stort bilde Varsel om planoppstart: Detaljregulering for Brannstasjon, Risøyhamn

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 08.04.2020

Andøy kommune varsler oppstart av planarbeid i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-3 og 12-8.

 
Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles.
 
Bakgrunn
Andøy kommunestyre vedtok i sak 29/2019 at oppføring av ny brannstasjon i Risøyhamn skal
gjennomføres i egen regi, og formannskapet vedtok 17.06.19, sak 90/2019 at det skulle videreføres avklaringer med valgt tilbyder med sikte på kjøp av tomt. Disse avklaringene er nå gjennomført og det er oppnådd enighet. 
 
For å kunne realisere ny brannstasjon på den valgte tomten må det gjennomføres utarbeidelse av reguleringsplan da formålet i kommuneplanens arealdel er et annet enn brannstasjon. Tiltaket ansees å ikke utløse krav om konsekvensutredning og planprogram.
 
Planområdet
Planområdet omfatter en del av eiendommen gnr. 9, bnr. 257 i Risøyhamn og grenser i tillegg til eiendommene gnr. Gnr. 9, bnr. 1, 8, 52, 95, 98 og 174. 
 
Området ligger sentralt i Risøyhamn og omfatter et areal på ca. 2 600 m2.
 
Planavgrensa er ikke endelig fastsatt, og endelig planområde kan bli justert noe.
Andøy kommune ønsker å sikre rom for gode løsninger, og at planen ivaretar mulige verdier, interesser og behov. Det tas sikte på å berøre private interesser i minst mulig grad.
 
Gjeldende planstatus
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsbebyggelse. 
Det finnes en tilstøtende reguleringsplan, plan-ID 1871-198501 «Reguleringsplan for Risøyhamn sør». Det forutsettes at denne ikke endres i forbindelse med nytt planforslag.
 
Formål
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny brannstasjon i Risøyhamn.
 
Innenfor planområdet skal arealet reguleres til «offentlig eller privat tjenesteyting», eventuelt kjøreveg og annen veggrunn. Arealformålet ansees å ikke være i tråd med kommuneplanens arealdel, men anses å ikke utløse krav om konsekvensutredning og planprogram.
 
Prosess og framdrift
Foreløpig framdriftsplan legges til grunn for planprosessen:
Aktivitet
Tidsperiode
Planvarsel oppstart av detaljregulering (4 uker) 
 
Mars - april 2020
Merknadsbehandling 
 
April - mai 2020
Utarbeide planforslag 
 
Mars - mai 2020
Planforslag – adm. behandling av forslag til detaljregulering  Mai - juni
Planforslag – politisk behandling (formannskap)  Juni
Planforslag – offentlig ettersyn og høring (6 uker)  Juni - aug.
Merknadsbehandling og ev. revidering av planforslag (adm.) 
Aug. 2020
 
Utarbeidelse av saksframlegg (adm.)
Aug. 2020
Planforslag – politisk behandling (formannskap)
Sept. 2020
Sluttbehandling og vedtak (kommunestyret) Sept. 2020
 
Merknader til planarbeidet
Spørsmål og henvendelser om planarbeidet eller tiltaket kan rettes til arealplanlegger Emil Iversen på tlf. 76115080.
 
Innspill og merknader til planvarsel sendes skriftlig på e-post til Emil.iversen@andoy.kommune.no
eller pr. post til Andøy kommune, Postboks 187, 8483 Andenes
innen 01.05.2020
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809