Planoppstart gang- og sykkelveg Kongshaugveien

Kongshaugveien - Klikk for stort bilde Varsel om planoppstart: Detaljregulering for Gang- og sykkelveg/fortau Kongshaugveien, Andenes

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 08.04.2020

Andøy kommune varsler oppstart av planarbeid i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-3 og 12-8.

 
Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles.
 
Bakgrunn
Andøy kommune er tildelt trafikksikkerhetsmidler på inntil kr. 200 000,- til planlegging av fortau langs Kongshaugveien mellom FV82 og Andenes skole. Arbeidet vil bli gjennomført delvis med egne ressurser og delvis med innleid bistand.
 
Planområdet
Planområdet omfatter Kongshaugveien fra FV82/Storgata til Haugnesveien/Andenes skole, en strekning på ca. 260 meter.
 
Planavgrensa er ikke endelig fastsatt, og endelig planområde kan bli mindre enn varslet.
Andøy kommune ønsker å sikre rom for gode løsninger, og at planen ivaretar mulige verdier, interesser og behov. Det tas sikte på å berøre private interesser i minst mulig grad.
 
Gjeldende planstatus
Tomtene som grenser til forslag til planområde er i kommuneplanens arealdel for Andøy kommune 2013-2024 avsatt til boligbebyggelse, sentrumsformål, grav- og urnelund og offentlig eller privat tjenesteyting (skole).
 
Det finnes en tilstøtende reguleringsplan, plan-ID 1871-200902 «Reguleringsplan for RV82 Miljøgate/Storgata». Det forutsettes at denne ikke endres i forbindelse med nytt planforslag.
 
Formål
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av fortau langs Kongshaugveien. Dette er et trafikksikkerhetstiltak for å sikre gående skolebarn langs veien, fra FV 82 og til Andenes skole. På bakgrunn av reguleringsplan skal det også utarbeides byggeplan, prosjektbeskrivelse og kostnadsoverslag.
 
Innenfor planområdet skal arealet reguleres til kjøreveg, fortau, parkering og annen veggrunn. Arealformålet ansees å være i tråd med kommuneplanens arealdel, og vil ikke utløse krav om konsekvensutredning og planprogram.
 
Prosess og framdrift
Foreløpig framdriftsplan legges til grunn for planprosessen:
Aktivitet Tidsperiode
Planvarsel oppstart av detaljregulering (4 uker) Mars - april 2020
Merknadsbehandling April - mai 2020
Utarbeide planforslag
Mars - mai 2020
Planforslag – adm. behandling av forslag til detaljregulering Mai - juni
Planforslag – politisk behandling (formannskap)
Juni
Planforslag – offentlig ettersyn og høring (6 uker)
Juni - aug.
 
Merknadsbehandling og ev. revidering av planforslag (adm.) Aug. 2020
Utarbeidelse av saksframlegg (adm.) Aug. 2020
Planforslag – politisk behandling (formannskap)
Sept. 2020
Sluttbehandling og vedtak (kommunestyret) Sept. 2020
 
Merknader til planarbeidet
Spørsmål og henvendelser om planarbeidet eller tiltaket kan rettes til arealplanlegger Emil Iversen på tlf. 76115080.
 
Innspill og merknader til planvarsel sendes skriftlig på e-post til Emil.iversen@andoy.kommune.no
eller pr. post til Andøy kommune, Postboks 187, 8483 Andenes
innen 01.05.2020
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809