Bygge, rive eller endre?

P2230296.jpg - Klikk for stort bilde Skal du bygge, rive eller endre dine bygninger? Her finner du svar på mange vanlige spørsmål.

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 16.06.2020

Må jeg søke?
Det er ikke alltid nødvendig med en søknad. Her finner du oversikt og veiledere over hva og hvor stort du kan bygge uten å søke kommunen:

Dette kan du bygge uten å søke


Hvor stort kan du bygge?
 

Verktøy og veivisere


Skal du bygge selv?
Hvem som helst kan selv søke og stå ansvarlig for byggearbeider på egen bolig- eller fritidseiendom.

Byggearbeidet må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad (tiltaksklasse 1) og gjelder funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. Vedkommende må i søknaden om byggetillatelse sannsynliggjøre at arbeidene vil bli utført i samsvar med plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og gjeldende planer for byggeområdet.

For å sannsynliggjøre dette, kan det for fagområder vedkommende selv ikke behersker, vises til at disse settes bort til andre, for eksempel et foretak. Hovedregelen er at kun foretak kan inneha ansvarsrett. Imidlertid åpner pbl. § 23-8 andre ledd for at det kan gis forskrift om at tiltakshaver kan bygge egen bolig eller fritidsbolig.

Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.
Slik søker du på egenhånd
 
Hvis du skal søke fradeling av eiendom er ofte søknadsprosessen lik som i en byggesak. Her finner du søknadsskjema og mer informasjon:
 

Deling av eiendom

 
Søknad med ansvarsrett
Du kan selv søke om og gjennomføre mindre tiltak på eiendommen din. I byggesaksforskriften §3-1 (SAK10) finner du informasjon om arbeidet er lite nok til at du kan gjøre det på egenhånd. 
 
Hvis arbeidet som skal utføres er mer komplisert krever det bruk av ansvarlige foretak. Søknaden må da utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess, en såkalt ansvarlig søker. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Ansvarlig søker skal da også gjøre en vurdering over hvilke andre fagområder som må belegges med ansvar.
 
Dersom tiltaket du ønsker gjennomført krever ansvarsrett bør du ta kontakt med et firma som kan være ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet sender søknaden på dine vegne. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som byggherre (tiltakshaver), kommunen og andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse.

Ansvarlig søker har ansvaret for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det er ansvarlig søker som skal forestå innsending av all dokumentasjon vedrørende søknaden til kommunen, og sikre at dokumentasjonen er i samsvar med krav i lov, forskrift og eventuelle kommunale bestemmelser.

Det er mulighet for selv å søke om ansvarsrett (selvbygger) for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom. Mer informasjon om å være selvbygger finner du her.
 
Dispensasjon
Selv om et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov er det likevel mulig å søke om dispensasjon til å bygge. Les mer her: 
 
 
Forhåndskonferanse
For større eller mer komplekse saker kan det være nødvendig å avholde en forhåndskonferanse. Det kan for eksempel være en god idé å ha en forhåndskonferanse i større utbyggings- og fortettingsprosjekter, som utbygging av flere boliger i et eksisterende boligområde.
 
Du bør sende inn kart, tegninger, skisser og en tekst som beskriver spørsmålene du ønsker svar på. Ansvarlig søker bør være med på møtet.
 
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
Hvis du skal ferdigmelde et tiltak som er unntatt søknadsplikt kan du bruke denne blanketten. Denne sendes til kommune sammen med et målsatt kartutsnitt som viser plassering og størrelse på bygningen.
 
 • Ferdigattest: Søknaden sender du til den kommunen som har gitt byggetillatelsen. Ferdigattesten viser at saken er ferdigbehandlet av kommunen. Dersom du har fått hjelp av en ansvarlig søker tidligere i byggesaken, er det den ansvarlige søkeren som skal søke om ferdigattest.
  Det gis ikke ferdigattest på byggesaker fra før 1998.
   
 • Brukstillatelse: Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du også søke om midlertidig brukstillatelse. I tillatelsen skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for å ferdigstille bygningen. En midlertidig brukstillatelse gjør at bygningen kan tas i bruk før du har mottatt ferdigattest.
 
Planer og bestemmelser
Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er gjort tilgjengelig gjennom kartportalen kommunekart.com.
 
Hva koster det å få søknaden behandlet
Kommunens gebyrregulativ finner du her.
 
Klage på vedtak
Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.
 • Klagen må være skriftlig.
 • Har du ikke mottatt vedtaket er fristen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Du kan vanligvis ikke klage senere enn 3 måneder etter at vedtaket ble fattet, da gjelder egne regler.
 • Klagen må være postlagt før fristen går ut.
 • Vi behandler klagen først og kan endre vårt vedtak. Vi skal behandle klagen innen 8 uker. Hvis vi ikke er enige i din klage sender vi klagen til Fylkesmannen.
 • Fylkesmannen avgjør saken innen 12 uker.
Klagen sendes til:

Andøy kommune
Storgata 68
8480 Andenes
 
Byggetilsyn
Vi kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.
 • Byggetilsyn skal bidra til bedre bygg
 • Vi er pålagt å føre tilsyn
 • Vi kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken, gjerne i forbindelse med søknad om rammetillatelse og ved søknad om ferdigattest eller brukstillatelse
 • Vi kan føre tilsyn på eget initiativ eller på bakgrunn av melding fra publikum
 • Vi varsler eller avtaler i de fleste tilfeller at vi kommer på byggetilsyn
 
Vil du melde fra om ulovlige byggetiltak?
Vi anbefaler deg å gjøre følgende:
 • Snakk med naboen/eieren først
 • Sjekk om tiltak er unntatt søknadsplikt
 • Hvis du fortsatt mistenker at arbeidene er ulovlige, meld fra til postmottak@andoy.kommune.no.
 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809