Bruksendring bolig til fritidsbolig

Bleik - Klikk for stort bilde Vi mottar for tiden mange henvendelser angående bruksendring av boliger til fritidsboliger. Vi har derfor utarbeidet en enkel veileder for slike saker. Dersom dere har spørsmål om fakturaen fra Reno-Vest ber vi dere ta kontakt med dem.

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 08.03.2021

Krav om bruksendring

For at bygninger som er oppført som boliger skal kunne benyttes som fritidsboliger, må det godkjennes en søknad om bruksendring jf. plan- og bygningsloven § 20-1.

 

Bruksendringen gir også grunnlag for å endre renovasjonsgebyr fra bolig til fritidsbolig.

 

Dersom boligen er et våningshus (bolig på landbrukseiendom) vil slik søknad mest sannsynlig resultere i et avslag. 

 
Dispensasjoner
Ved bruksendringer av bygninger blir byggteknisk forskrift (TEK17) gjeldende. Det vil derfor ofte være nødvendig å søke om dispensasjon fra dagens tekniske krav til byggverk for å få godkjent en eldre bolig som fritidsbolig. Det kan for eksempel være energikrav (isolering). Som regel vil det likevel være kurant å få en slik dispensasjon innvilget. 
 
Dersom eiendommen ikke er avsatt til fritidsformål i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan må det også søkes om dispensasjon for dette. Slike dispensasjonssøknader fordrer høring til regionale myndigheter og politisk behandling av søknaden. Saksbehandlingstiden blir da lengre.
 
Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner finnes på kommunekart.com
 
Kryss av for aktuelle dispensasjoner i søknaden. Søknaden om dispensasjon må også begrunnes i eget vedlegg til byggesøknaden.
 
Krav til søknaden
Det er mulig å lage «digital» byggesøknad gjennom Byggsøk. Det er også mulig med digitalt nabovarsel gjennom løsningen til Norkart.
 
Du kan også benytte ordinære byggesaksskjema. Følgende skjema må da fylles ut og sendes kommunen:
5174      Søknad om tillatelse til tiltak
5175      Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
5155      Opplysninger gitt i nabovarsel (kopi av nabovarsel)
5156      Kvittering for nabovarsel (liste over naboer kan fås av kommunen)
 
Disse skjemaene finner du her.
 
Vedlegg til søknaden:
  • Redegjørelse/begrunnelse for dispensasjonssøknad fra tekniske krav til byggverk
  • Redegjørelse/begrunnelse for dispensasjonssøknad fra planformål (om det søkes om slik)
 
Ansvarlig søker
For søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig godkjenner kommunen normalt at eier selv står som ansvarlig søker. For andre bruksendringsformål må normalt et ansvarlig foretak benyttes.
 
Kostnader
Det må betales behandlingsgebyr for bruksendringssøknad. I 2020 er gebyret kr. 3700,-. I tillegg kommer dispensasjonsbehandlingen på kr. 5290,- (uten høring) eller kr. 8450,- (med høring).
 
Virkninger av bruksendring
Bolig som er godkjent endret til fritidsbolig vil det være vanskelig å endre tilbake til bolig igjen. Dette siden tekniske krav til boliger vurderes strengere enn for fritidsboliger.
 
Eiendomsskatt takseres annerledes for fritidsboliger enn for boliger. Det må således påregnes noe økt eiendomsskatt som følge av bruksendringen. Hvor mye vil variere fra eiendom til eiendom. Vi viser til egen artikkel på kommune hjemmeside om eiendomsskatt.
 
Renovasjonsgebyret er lavere for fritidsbolig enn for bolig/helårsbolig.
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809