Gatelys. Foto Linnft.jpg

På denne siden kan du melde feil og mangler til teknisk etat på følgende områder:

 

 

  • Brøyting og strøing
  • Gatelys
  • Park
  • Veivedlikehold
  • Annet

Vennligst vær så nøyaktig som mulig når du beskriver problemet. Og vær nøyaktig i beskrivelsen av hvor problemet er.

breivik.jpg

 Andøy kommune har tre store høringssaker ut. Sånn blir du hørt!

a Åse næringsområde.PNG

Planen skal legge til rette for utbygging av kontorene til Karstein Kristiansen Entreprenør AS. Bildet viser området hvor Åse næringsområde er planlagt.

a Brannstasjon RIsøyhamn.PNG

 Planen skal legge til rette for å etablere brannstasjonen. Bildet viser hvor den er planlagt.

Illustrasjon planstartannonse 1.png

Nå starter arbeidet med detaljert reguleringsplan for området hvor det planlegges kontorlokaler.

 
Andenes.jpeg

Innbyggere kan komme med innspill til hva som er riktig skrivemåte for en rekke samiske stedsnavn som inneholder ordet «and».

P2230296.jpg

Skal du bygge, rive eller endre dine bygninger? Her finner du svar på mange vanlige spørsmål.

kongshaugveien.JPG

Varsel om planoppstart: Detaljregulering for Gang- og sykkelveg/fortau Kongshaugveien, Andenes

risøyhamn.jpg

Varsel om planoppstart: Detaljregulering for Brannstasjon, Risøyhamn

Bleik3  Linnft.JPEG

Vi mottar for tiden mange henvendelser angående bruksendring av boliger til fritidsboliger. Vi har derfor utarbeidet en enkel veileder for slike saker. Dersom dere har spørsmål om fakturaen fra Reno-Vest ber vi dere ta kontakt med dem.

Folkemøte på Bleik 4.12.19

Statens vegvesen har av Nordland fylkeskommune fått i oppdrag å rassikre fylkesveg 7702 (tidligere 976) mellom Andenes og Bleik, og har nå utarbeidet et forslag til reguleringsplan for rassikring av fylkesveg 7702 Røyken, Andenes–Bleik. 

Reguleringsplanen vil ligge ute til offentlig ettersyn til 21. januar 2020, og vi ber om eventuelle merknader til planen innen denne frist. 

Kartutsnitt.PNG

 Formannskapet i Andøy kommune har vedtok mandag 19. August å legge områderegulering for Andøya Spaceport, Børvågen, ut på høring og offentlig ettersyn.

 

En områdereguleringsplan fastsetter hvordan et område kan brukes og gir føringer for hva som kan bygges der. Bildet som er lagt ved, viser området hvor det er planlagt etablering av oppskytningsbase. Bildet viser også hvor langt sikkerhetssonene strekker seg.

Hamarøy hyttefelt planavgrensning.PNG

Kommunestyret har i møte 17.06.2019 vedtatt detaljregulering for Hamarøy hyttefelt, Risøyhamn i sak 54/2019. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 

Grustak.jpg

 En detaljreguleringsplan fastsetter hvordan et område kan brukes og gir spesifikke føringer for hva som kan bygges der. Bildet som er lagt ved, viser området på Bjørnskinn hvor det er planlagt grusuttak. 

sjøhus risøyhamn.jpg

 En detaljreguleringsplan fastsetter hvordan et område kan brukes og gir spesifikke føringer for hva som kan bygges der. Bildet som er lagt ved, viser området på Risøyhamn hvor det er planlagt etablering av reiselivsanlegg. 

 

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av reiselivsanlegg med utleieenheter, bobilparkering og småbåtsanlegg. Det vil legges ny fylling i sjø for å etablere anlegg for overnatting og bevertning. Det vil også mudres i sjø for å etablere flytebrygge med plass til båter for utleie.

 

Eksisterende bygning renoveres for etablering av reiselivsanleggets administrasjon. Lagerdel i betongfabrikken beholdes til lagerbruk/service, mens fabrikkdelen bygges om til resepsjon med kontor/møterom, to utleieenheter og servicedel.

Nytt sykehjem Åse.jpg

 En detaljreguleringsplan fastsetter hvordan et område kan brukes og gir spesifikke føringer for hva som kan bygges der. Bildet som er lagt ved, viser området på Åse hvor det er planlagt nytt sykehjem. 

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av nytt sykehjem på Åse med tilhørende infrastruktur. Sykehjemmet vil dimensjoneres til 24 sykehjemsplasser, 8 dagplasser og ca. 25-30 ansatte.

The Whale, utsikt fra fyrtårnet.jpg

Det varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av nytt museum og opplevelsessenter på
Sløyken, på vestsiden av Andenes. Planen vil i hovedsak være i tråd med gjeldende
kommuneplanens arealdel for Andøy kommune.
 
Du kan lese mer om detaljreguleringen i linken under
 
 
 
Hamarøy hyttefelt planavgrensning.PNG

Det er laget et forslag til reguleringsplan for hyttefelt på Hamarøy i Risøyhamn. De som blir berørt kan komme med innspill.

veier.jpg

Se hvilke områder som mangler navn, og kom gjerne med forslag til hva de bør hete.  

reguleringsplan.png

VEDTATT REGULERINGSPLAN, PLAN-ID: 1871-201701

Detaljreguleringsplan for FV82 Sortland – Risøyhamn, delstrekning E-F; Forfjord - Strandland 

kvalnes.jpg

 

 

Planprogram for Landbasert lakseoppdrett på Kvalnes ble fastsatt 13.11.2017 i kommunestyret.

Planprogrammet beskriver aktuelle problemstillinger i den videre planprosessen og vil ligge til grunn for det

videre arbeidet med detaljreguleringen.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Planprogram finnes her.

Kopi av fastsatt planprogram er tilsendt de som i høringsperioden har gitt uttalelse til foreslått planprogram.

Rakett

Her ligger planprogrammet for offentlig ettersyn for Andøya Space Port.

 

 

Bømyra: Planprogram (PDF, 4 MB) og følgebrev (PDF, 754 kB)

Børvågen: Planprogram (PDF, 4 MB) og følgebrev (PDF, 588 kB)

Bilde salat.png

 

Med henvisning til lov av 17. juni 2005 med forskrifter  kunngjøres at Arctic Seaweed – Aluwini selskapet søker om konsesjon for å dyrke Havsalat og et par andre arter i

tanker på land, på Kvalnes i Andøy kommune. Det er Nærings- og

fiskeridepartementet som er bevilgningsmyndighet, men søknaden må også

behandles i Andøy kommune, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i

Nordland, Miljødirektoratet, Kystverket, Fiskeridirektoratet og hos Mattilsynet.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn på Andøy kommunes nettside. Søknaden vil ligge tilgjengelig for innsyn i 4 uker, og eventuelle innsigelser må være kommunen skriftlig i hende innen 7. juli 2017.

 

Telefonnr. 76 11 50 00 epostadresse: postmottak@andoy.kommune.no

Hjemmeside:  andoy.kommune.no

Les hele saken her

Du finner også saken hos Kystverket her

kvalnes

 

Høringsfrist for landbasert matfiskoppdrett på Kvalnes er satt til 02.07.2017.

Høringsdokumentene finnes her.  

andoya_1.jpg

 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2018 - 2030,

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. MELDING OM OPPSTART AV PLANARBEID, HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN.

 

Formannskapet i Andøy har i sak 48/17 vedtatt at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2018 – 2030 legges ut til høring og offentlig ettersyn. Samtidig varsles formell oppstart av planarbeidet for kommuneplanens samfunnsdel. Alle inviteres til å komme med innspill.

Høringsfrist: 23.06.17.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809