Pedagogisk psykologisk tjenester - mål og visjon

 

Opplæringsloven pålegger alle kommuner å ha en pedagogisk psykologisk tjeneste. Tjenesten skal bistå barnehager og skoler med faglige råd og veiledning, og være med å tilrettelegge for gode utviklings- og lærebetingelser for barn og unge.

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder, behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, og voksnes rett til spesialundervisning.

Rammeverket for PPT finnes i opplæringsloven § 5.1-5.9 og § 31-34 i barnehageloven.

Fagleder:

Marie Denice Jordbru

Master i pedagogikk

E-post

Telefon: 993 88 107

 

Rådgivere:

Anne Lise Engvik, Master i logopedi

E-post

Telefon: 95 84 27 07

 

Hovedmål for tjenesten

·       Vi i PPT skal hjelpe barn og unge gjennom direkte individarbeid og systemarbeid på en måte som bidrar til god utvikling.

·       Barn, elever og foreldre skal være tilfreds med PPT når det gjelder kvalitet og behandlingstid.

·       Våre brukere skal oppleve en tjeneste det er lett å ta kontakt med (lavterskeltjeneste).

·       Vi skal møte barn, unge og foresatte med respekt og forståelse.

·       Vi skal oppleves som gode samarbeidspartnere for våre barnehager og skoler.

·       Vi skal jobbe forebyggende ved tilstedeværelse i barnehager og skoler.

·       Vi skal delta i utviklingen av tilpasset opplæring på skolene.

·       Vi skal gjøre et godt og grundig sakkyndighetsarbeid.

 

Systemisk arbeid

·       Kartlegging av skolebegynnere i barnehagen. Sørge for at barn med særskilte behov får ressurser/tilpasset undervisning/spesialundervisning fra skolestart i 1. klasse.

·       ”God skolestart”. PPT leder dette utviklingsarbeidet, som er et tverrfaglig/tverretatlig samarbeidsprosjekt i starten av 1. klasse.

·       Deltar aktivt i prosjektet ”Storteamsamarbeid” i 1.til 4. klasse ved Andenes skole. Målsettingen er bedre kvalitet på tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak på trinnet, samt bedre utnyttelse av ressurser internt og eksternt.

PPT
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809