Informasjon om Rådmannens budsjettforslag for 2018

Kirsten 21.12.16.jpg - Klikk for stort bilde

 

Andøy kommune kan ikke forvente økte inntekter i framtida. Det er derfor fortsatt nødvendig å gjøre endringer for at vi skal kunne gi innbyggerne gode tjenester i årene som kommer. Vi må lete etter kontinuerlige forbedringer og ta i bruk mulighetene innenfor blant annet velferdsteknologi og digitalisering.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 09.11.2017

Vi ønsker at nye måter å gjøre ting på og nye teknologiske hjelpemidler både skal lette hverdagen for våre innbyggere, gjøre det enklere å komme i kontakt med kommunen og bidra til bedre og mer effektive arbeidsrutiner for våre ansatte.

 

Forebyggende arbeid har fått et økt fokus og med et godt samarbeid med frivillighetssentralen og andre frivillige lag og foreninger kan det bidra til et bedre liv og økt helse blant befolkningen.

 

 

Kommunens inntektsgrunnlag  for 2018 er ikke stort nok til å videreføre dagens drift. Rådmannens forslag inneholder tiltak som reduserer driftsutgiftene med ca 6 mill, men også noen få tiltak som øker utgiftene.

 

Her er en oversikt over de største endringene som foreslås i rådmannens forslag til budsjett for 2018

 

Skole og barnehager

 

Grunnskolen

Andenes og Risøyhamn skole må til sammen redusere med 6 årsverk (lærere/assistenter). Noe av reduksjonen har sammenheng med færre klasser/nedgang i antall elever.  I tillegg foreslås det noe reduksjon i kjøp av lærebøker og inventar.

 

 

Barnehagene har gjennomført en strukturendring hvor Regnbuen barnehage ble nedlagt i 2017. For neste år legges det inn en besparelse på ca 2 stillinger i de andre kommunale barnehagene.   Dette ut fra kjent barnetall for de neste årene.

 

 

Voksenopplæring og integrering

Andøy kommune er bedt om å bosette kun 15 flyktninger i 2018. Dette gjør at vi får mindre inntekter og dermed også må se på utgiftene. Det er bakgrunnen for at det foreslås et nedtrekk på 4,5 stillinger direkte knyttet opp mot flyktning og integreringsarbeidet.

 

Helse og familie

Stillingen som turnusfysioterapeut står for tiden vakant. Denne stillingen foreslås å holdes vakant til 01.08 da det ikke er planlagt noen inn i denne stillingen. Det er også en vakant stilling på helsestasjonen som ikke tilsettes før eier av stillingen er tilbake. Innenfor rus og psykiatri foreslås det en økning av budsjettet for å sikre fortsatt drift av en prosjektstilling .

 

 

Pleie og omsorg

De to siste årene har det vært et dagtilbud for demente på ABBS. Dette har vært et positivt bidrag til aktivitet for denne gruppen. Nå foreslås det at det opprettes et dagtilbud for demente også på Andenes. Ved Kildebakken reduseres det med en 50% stilling. Dette vil ikke gå utover oppgavene som skal gjøres.

 

Teknisk

Det er foreslått reduksjon i vedlikeholdet av kommunale bygg, veger,  og veg- og gatelys. Videre skal kommunens renholdstjeneste gjennomgås og det er en forventing om besparelse på ca 400.000,- pr år fra 2019. Det er også forutsatt at vi i årene fremover vil ha økte inntekter på oppmåling / byggesak.

 

Kultur og informasjon

Barn og unge er viktig for kommunen og det er foreslått å innføre støtte til hall-leie for aktiviteter for barn/ung. Slik ønsker vi å bidra til at flest mulig kan delta på aktiviteter. Videre er det foreslått en transportstøtte som kan gi kulturkontoret muligehet til å legge bedre til rette for at flere kan være med på arrangementer og lignende uavhengig av bosted.

 

Næring

Rådmannen foreslår at tilskuddet til Andøy næringsforening på 300.000 kr opphører  fra 2019, slik at næringsforeningen kan bruke 2018 til å finne alternativ inntekt. Det kommunale næringsfondet består av både statlige og kommunale midler. Med bakgrunn i de midlene som nå benyttes i SAMSKAP foreslår rådmannen å ikke bevilge 200.000,- til det kommunale næringsfondet.

 

 

Stipendordning

Andøy kommune har tidligere hatt ordning med stipend for studenter som tar utdanning kommunen trenger. Det har vært positivt for rekrutteringen av både barnehagelærer, lærere og sykepleiere. Denne ordningen ønsker man nå å gjenninnføre.

 

 

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809