Informasjon om rådmannens budsjettforslag for 2017

Budsjettforslag 2016.jpg - Klikk for stort bilde

 

Rådmannen la onsdag 09.11 frem sitt forslag til budsjett for 2017. Når kommunen har fremskrevet årets budsjett med kjente utfordringer, samt korrigert for kjente inntekter og utgifter sitter vi igjen med en utfordring på ca 2,5 millioner som må dekkes inn. Dette medfører at vi også i år vil ha behov for endringer.

 

Samlet betyr forslaget at tjenestene vi yter skal gis med ca 5 færre årsverk i 2017. Vi vil fortsette å gi alle tjenester innenfor et forsvarlig nivå. Her er de viktigste endringene rådmannen foreslår.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 10.11.2016

 

Kirsten.jpg - Klikk for stort bilde

 

Reiseliv

Andøy reiseliv er en viktig aktør for turistnæringen. De mottar en årlig støtte på 475.000,- fra kommunen. Vi fortsetter å satse lokalt på reiseliv og øker bevillingen med 150.000,-,  samtidig melder Andøy kommune seg ut av Vesterålen reiseliv. Dette vil gi en besparelse fra 2018 på 264.000,- pr år.

 

Kommunalt næringsfond

Staten bevilger årlig ca 500.000,- til næringsfond. Samtidig yter kommunen 200.000,- til næringsfondet. Ved å halvere kommunens andel vil næringsfondet bli på 600.000,- pr år.

 

Skolene

Elevene  reiser i dag på leirskoleopphold til Skogsøya. Dette tiltaket kan opprettholdes med ca 70.000,- mindre i utgifter pr år.

Det er færre lærere som tar etter og videreutdanning i 2017 og en kan derfor redusere utgifter til opplæring av lærere med 100.000,-.

Lærertettheten ved  Andenes og Risøyhamn skole  er god. De vil derfor kunne redusere  bemanningen med 1 årsverk hver fra høsten 2017. Fra 2018 forventer en at tiltak ene i ”tidlig innsats” har gitt resultater og at en kan redusere antallet lærere ved Andenes med  skole med ytterligere 2,5 årsverk og 1 årsverk ved Risøyhamn skole

 

Barnehagene

Ut fra den forventede søkermassen til barnehagene vil en trenge færre ansatte i barnehagene. Til sammen vil en kutte 1,5 stillinger høsten 2017. Videre ønsker en å styrke det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagene og styrker enheten med 0,5 årsverk til spsielapedagog.

 

Lærlinger

Andøy kommune har hatt nedgang i antallet lærlinger. Flere av lærlingene vil avslutte med fagprøve sommeren 2017. Etter dette vil en redusere antall lærlinger til 7 stykker. I tillegg til lærlinger har kommunen flere elever i praksis i løpet av hele året og vi tar også imot personer som trenger jobb og språkpraksis. Samlet er det ganske mange som får opplæring fra kommunen.

 

Utsette tilsetting av kommunepsykolog

Kommunen har vedtatt å ansatte kommunepsykolog. Det har vist seg vanskelig å få kvalifiserte søkere til stillingen. Ved å utsette tilsettingen av kommunepsykolog til 2020 når vi er pålagt å ha en, vil vi kunne spare 300.000,- pr år.

 

Helsesøster

Det kuttes med 0,5 årsverk ved helsestasjonen. Dette vil medføre kutt i en del av tjenestene helsesøster har gitt til flyktninger.

 

Andenes legekontor – avdelingsleder

Det opprettes 0,6 årsverk som avdelingsleder ved Andenes legekontor.

 

"Papirløse" politikere

Kommunen satser på å gjøre politikerne papirløse. Det vil si at en går over til bruk av nettbrett og at alle innkallinger, referater og andre papirer kun gjøres tilgjengelig elektronisk. Fordelen er at en kutter i bruk av papir og porto/ utkjøring, og på den måten blir mer miljøvennlig.

 

Den interkommunale sceneinstruktørordningen

Andøy deltar i et samarbeid med de andre vesterålskommunene for å ha en profesjonell skuespiller som yter hjelp til de som driver med scenekunst. Ved å melde oss ut av denne ordningen vil en kunne spare 55.000,- fra 2018.

 

NAV – Sosialhjelp

NAV har fokus på arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere. Dette tiltaket er forventet å gi nedgang i sosialhjelpen på kroner 200.000,- i 2017.

 

Voksenopplæringen og flyktningtjenseten

Tilsyn fra fylkesmannen avdekket mangler ved introduksjonsordningen for flyktninger. Det vil derfor settes inn ekstra bemanning ved både voksenopplæringen og flyktningtjenesten. Begge avdelingene styrkes med 1 stilling hver i 2017.

 

Pleie og omsorg

Ved arbeidssenteret på Åse vil en fortsette med samme bemanning. Ved mindre inleie av vikarer vil vi spare kroner 105.000,- pr år. Videre har det vært en vakant stilling ved Kildebakken på 0,4 årsverk som nå tas bort.

 

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten nord og hjemmetjenesten sør vil begge ta i bruk velferdsteknologi. Denne innføringen skal kunne redusere behovet for bemanning med 0,5 årsverk i begge avdelingene.

 

ABBS og Dahletun

Helse og sosialplanen har et mål om at vi skal ha 24 sengeplasser ved ABBS. I 2016 har vi hatt 28 plasser i bruk. Ved å sette inn våken nattevakt ved Dahletun vil en kunne redusere antallet sengeplasser ved ABBS til 24.

 

Andenes Helsesenter

Andenes helsesenter har behov for å styrke bemanningen på grunn av antall pasienter og deres pleiebehov. Kommunen vil derfor styrke omsorgsboligen med 200.000,- til økt personalressurs.

 

Midtre Hålogaland  landbrukstjeneste

En fjerner tilskuddet på kroner 88.000,- til midtre Hålogaland landbrukstjeneste da dette ikke vil gi en dårligere tjeneste til kommunens bønder.

 

Opphør av leieforhold – Regnbuen barnehage

Driften av Regnbuen barnehage er vedtatt nedlagt og en vil derfor flytte ut av lokalene inne  høsten 2017. Da vil vi få en redusert utgift til drift av bygget og husleie. I 2017 sparer vi 79.000,-mens man deretter sparer 296.000,- pr år.

 

Oppsigelse av driftsavtale med Lions (aktivitetssenteret)

Kommunen vil ikke lengre dekke utgifter til strøm, renhold, forsikring og kommunale avgifter for aktivitetssenteret for eldre. Dette gir en innsparing på kroner 80.000,- pr år.

 

Oppsigelse av avtale om drift av rasteplass i Børra

Driften av rasteplassen i Børra har vært gjort av Nøss gårdsforening. Bruken av rasteplassen har ikke vært som planlagt, og en ønsker å avvikle søppeltømmingen og drift av toalett der og fjerne søppelcontaineren.

 

De største investeringene som er vedtatt for perioden er:

  • Risøyhamn skole skal erstattes med en ny skole. Til dette er det satt av 137,5 millioner.
  • Kommunen trenger nytt sykehjem og det er avsatt 37 millioner til dette. I tillegg kommer et statlig tilskudd som vil være minst like stort.
  • Vannspyling Hinnøya. Til dette er det satt av 20 millioner.
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809