Informasjon om budsjettet 2016

Kommunestyret 14.12. I.jpg - Klikk for stort bilde

Kirsten.jpg - Klikk for stort bilde Kommunestyret i Andøy vedtok 14.12.2015 budsjettet for 2016. Budsjettet er stramt og viser de store utfordringene vi har for å få inntektene og utgiftene til å gå i balanse. Vi har mange viktige samfunnsoppgaver og ønsker å gi et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har.

 

Samlet ser vi at 2016 vil være et år for omstillinger. Tjenestene vi yter skal gis med 15 færre årsverk enn i 2015. Alle lovpålagte tjenester vil fortsatt bli gitt, men måten de gis på og omfanget vil bli noe redusert. Vi vil fremdeles gi alle tjenester på et forsvarlig nivå.

 

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 16.12.2015

 

Skolene

Vi har to kommunale skoler. Andenes skole og Risøyhamn skole. Vi har i dag en høyere lærertetthet enn andre kommuner vi kan sammenlignes med. Vi har også hatt en høy andel av elever med behov for tilpasset undervisning. Vedtaket vi nå har fått gjør at vi reduserer antallet lærere / assistenter med 3 årsverk på Andenes og 1,5 årsverk i Risøyhamn. Dette kan gi konsekvenser for hvordan undervisning og oppfølging skal foregå.

 

Skoleskyss på vinteren

Kommunens tilbud om ekstra vinterskyss for 1. – 4. klasse er blitt endret til å gjelde perioden 01.12 – 01.03.

 

Skolebibliotek Risøyhamn skole

I 2015 ble det vedtatt å legge ned bokbussen. Dette har fått direkte konsekvenser for det lovpålagte skolebibliotektilbudet ved Risøyhamn skole. Det skal opprettes og drives et skolebibliotek ved Risøyhamn skole. Folkebiblioteket vil ha ansvaret for drift med hensyn til bøker og datautstyr.

 

Lærlinger

Andøy kommune har hatt et vedtak om å ha 10 lærlinger inne til enhver tid. Vi har i 2015 hatt et høyere antall lærlinger (13 stk), noe som har ført til høyere utgifter. Ved å gå tilbake til 10 lærlinger til enhver tid, vil vi kunne sikre at vi har lærlinger i sårbare fag og samtidig få en innsparing på budsjettet.

 

Barnehager

Barnehagene har en årlig utfordring med å gjennomføre ferieavvikling for barn og ansatte om sommerne. Et vedtak om å holde sommerstengt 2 uker i fellesferien gir oss nå muligheten til å sikre et faglig godt tilbud også i sommermånedene, og de ansatte får avviklet ferien på en mer forutsigbar måte.

 

NAV

Den kommunale delen av NAV styrkes med 0,5 årsverk prosjektstilling for å satse på oppfølging av aktivitetsplikten hos sosialhjelpsmottakere. Denne styrkingen er forventet å gi et positiv utfall på de store utbetalingene vi har hatt til sosialhjelp de siste årene.

 

Pleie og omsorg

Andøy kommune bruker mer penger pr. innbygger til pleie og omsorg enn andre kommuner. Vi tilbyr en stor andel institusjonsplasser eller heldøgns bemannede boliger samtidig som vi har en forholdsvis stor andel av hjemmeboende i denne gruppen som mottar hjelp fra hjemmetjenesten. Dette er bakgrunnen for de reduksjonsvedtakene som nå er gjort.

 

Nattevakt

For å få en effektiv ressursutnyttelse mellom Andenes Helsesenter, omsorgsbolig og Kiiljordheimen blir det nå en felles turnus som reduserer behovet ved Kiiljordheimen fra 3 til 2 våkne nattevakter. I tillegg vil da nattevakt ved omsorgsboligen kunne tilkalles ved akutte behov.

 

 

HNDER_~1.JPG - Klikk for stort bilde

Reduksjon i antall plasser ved ABBS

Kommunestyrets vedtak betyr at man reduserer antall sengeposter fra 28 til 20 plasser ved ABBS. Dette vil medføre en reduksjon på 4,9 årsverk. En slik reduksjon kan gi utfordringer i forhold til å ta imot utskrivingsklare pasienter fra sykehuset.

 

 

Oppretter dagtilbud på ABBS

Det opprettes et dagtilbud på ABBS for at eldre skal få mulighet til å bli boende hjemme lengst mulig. Dagtilbud består av 5 plasser 2 dager i uken.  

 

Felles dagtilbud for brukere i miljøarbeidertjenesten

Ved å slå sammen dagtilbudet for brukere i Damveien og Kristinabakken får vi en innsparing på 0,5 årsverk.

 

Ta i bruk velferdsteknologi

Vi vil nå kjøpe inn og ta i bruk nye trygghetsalarmer. Disse alarmene vil gi oss mulighet til å tilby andre løsninger som fallalarm, epilepsialarm, sengealarm og mye mer. Annen velferdsteknologi er benyttelse av multidoser for bruk av pasienter ved medisinering. Denne  innføringen vil kunne spare 1 årsverk.

 

Opprettelse av kommunal akutt døgnplass (KAD)

1.januar 2016 skal kommunen har på plass et lovbestemt tilbud om Kommunal Akutt Døgnplass (KAD). Det er satt av midler til etablering og drift av tjenesten, legevakt ved Andenes helsesenter og sykepleiertjenester. Totalt vil dette koste ca 1,2 millioner.

 

Teknisk enhet

Teknisk enhet har mange oppgaver både innad i organisasjonen og ut mot innbyggerne. Budsjettet for 2016 vil kreve en del reduksjon i alle deres tjenster. Den største posten er reduksjon i vedlikehold bygg på 250.000,- samt reduksjon på 1 årsverk som vaktmester. Tiltak som blir prioritert vil være knyttet opp mot sikkerhet og sikring mot ytterligere skader.

 

Reiseliv

Andøy reiseliv er en viktig aktør for turistnæringen. De mottar en årlig støtte på 475.000,- fra kommunen. Vi fortsetter å satse lokalt på reiseliv og reduserer samtidig noe i tilskuddet til  Vesterålen reiseliv.

 

Vakante stillinger

Kommunestyret har bestemt at fire stillinger som er ledige eller blir ledige i 2016 skal stå ubesatt. Dette gjelder 3 årsverk i støttefunksjonen (1 på IT og 2 på økonomi) og næringssjefstillingen.

 

Innføring av fakturagebyr

Vi har store utgifter i forbindelse med utsending av fakturaer fra kommunen. Samtidig ønsker vi å bidra til enklere løsninger både for innbyggerne og kommunen. Vi vil derfor anbefale våre innbyggere å opprette e-faktura og/eller avtalegiro på alle typer av faste regninger som kommunale avgifter/eiendomsskatt, barnehage/sfo, pleie og omsorg, m.m. Ved utsending av faktura vil det påløpe et gebyr på kr 50,- fra 01.01.2016.

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunen mangler samfunnsdelen av kommuneplanen. Samfunnsdelen er et viktig styringsverktøy for å planlegge utviklingen av Andøysamfunnet.  Det er satt av 100.000,- for å komme i gang med utarbeidelsen av denne planen.

 

De største investeringene som er vedtatt for perioden er:

  • Kommunestyret har i investeringsbudsjettet lagt opp til at man skal satse på oppfølging av tiltak i den vedtatte energi og klimaplan. Her  er det satt av 1.6 millioner til formålet.
  • Risøyhamn skole skal erstattes med en ny skole. Til dette er det satt av 137,5 millioner.
  • Kommunen trenger nytt sykehjem og det er avsatt 37 millioner til dette. I tillegg kommer et statlig tilskudd som vil være minst like stort.
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809