Tjeneste for psykisk helse og avhengighet

 

Rus og psykisk helse.jpeg - Klikk for stort bilde

Formål med tjenesten:

Kommunalt rus- og psykisk helsearbeid skal ha fokus på at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker, som har behov for psykisk helsehjelp  og/eller hjelp med rusmiddelproblemer. Dette gjør vi ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.

Sist endret 15.07.2021

Hvem kan få tjenesten?

Mennesker som bor og midlertidig oppholder seg i kommunen:

 • Personer med psykiske helseplager og/ eller rusproblemer/avhengighet.
 • Mennesker som befinner seg i livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon.
 • Barn som pårørende til mennesker i målgruppen.
 • Samtaletjeneste tjeneste gis til personer mellom 16-70 år. Kommunepsykolog gir hjelp til unge i alderen 13-24 år.  

Hva omfatter/inneholder tjenesten?

Samtaletjeneste:

 • Psykisk helsetjeneste
  • Kartlegge behov til brukere og barn/mindreårige søsken som pårørende.
  • Planlagte og strukturerte samtaler i henhold til nasjonale retningslinjer og behandlingsplan.
  • Bistå i akutte saker hvor det er behov for samtaletjeneste fra psykisk helse.
  • Rask hjelp uten vedtak med inntil to kartleggingssamtaler, der det er vurdert som akutt behov, og hvor det er stor sannsynlighet for at situasjonen kan avklares raskt (uten henvisning).
  • Ved langvarig behov for oppfølging: Individuelt tilpasset oppfølging og koordinering av tjenester.
 • Rustjeneste: Veilede og motivere gjennom aktiviteter og fokus på forskjellige mestringsstrategier.
 • Ved langvarig behov for oppfølging: Individuelt tilpasset oppfølging og koordinering av tjenester.

 

Mestringskurs:

Mennesker med mild til moderat angst, depresjon, traumelidelser eller belastninger tilbys oppfølging gjennom ulike mestringskurs: Kurs i mestring av depresjon (KiD), kurs i mestring av belastning (KiB) og kurs i mestring av bekymringsangst (KBM). 

Rabben værested/lavterskeltilbud:

 • Grunnet få ressurser er dagtilbud/lavterskeltilbud avsluttet

 

Hva kan du som bruker forvente av oss?

 • Respekt og tillit
 • Vi har taushetsplikt
 • Faste kontaktpersoner
 • Vi holder avtaler
 • Utarbeide behandlingsplan sammen med deg, ut fra dine ønsker og mål.
 • Kvalifiserte ansatte med videreutdanninger innen rus og psykisk helsefeltet, samt kommunepsykolog og tett samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjeneste (ved behov)

 

Dette forventer vi av deg:

 • Egendefinert ønske om hjelp
 • Målrettet og aktiv deltakelse i de behandlings- og treningsopplegg som iverksettes
 • Inngåtte avtaler overholdes
 • Gir beskjed i god tid dersom du er forhindret fra å møte

 

Praktiske opplysninger:

Arbeidstid fra kl. 8-15.45 hverdager (vintertid)

Arbeidstid fra kl. 8-15.00 hverdager (sommertid)

For mer informasjon kontakt:

Avdelingsleder rus og psykisk helse:
Tone Neergaard: mobil 948 77237

 

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Henvisning til tjenesten skjer gjennom fastlege, akutte henvendelser/ kortvarig behov kan rettes direkte til avdelingsleder. Tildelingskontoret fatter vedtak om tjeneste.

 

Ventetid

Det er ventetid på samtaletjeneste på cirka tre måneder (per juli 2021). Av forebyggende hensyn gis det prioritert rett til inntak for unge henviste under 30 år, og for henviste med omsorg for barn under 16 år.  Ved prioritert rett gis vurderingssamtale innen en måned.

Det gis videre prioritert rett ved mistanke om psykose og selvmordsfare. Ved akutte henvendelser gis rett til vurderingssamtale innen en uke.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

 

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke i egen behandlingsplan, og ta beslutninger i forhold som angår deg.
Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.
Pårørende: Den nærmeste pårørende er den du selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

 

Klageadgang

Klage på tjenesten rettes til avdelingsleder Tone Neergaard mob: 948 77237.

Andøy kommune

Pb 187, 8483 Andenes

Pasient- og brukerombudet i Nordland telefon: 755 66670

 

Gjeldende lovverk

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helsepersonelloven

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809