Samhandlingsreformen i Andøy
Publisert 13.08.2015

14. juni 2011 vedtok Stortinget samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen er først og fremst en helse- og omsorgsreform, og viser retningen på framtidens helsetjenester. De ulike ledd i helsetjenesten skal jobbe bedre sammen og tjenestene skal flyttes nærmere der folk bor. Det skal være større fokus på forebygging og tidlig innsats, framfor bare å ha fokus på det å reparere (sen innsats). Framtidens helsetjenester skal bli bedre for pasientene, bl.a. gjennom sterkere brukermedvirkning.

Publisert 13.08.2015

Her kan du lese mer om samhandlingsreformen, fra Helse- og omsorgsdepartementets informasjon.

Publisert 13.08.2015

Helse- og omsorgstjenesteloven erstatter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Kommunens plikter reguleres i helse- og omsorgstjenesteloven.
Pasientenes/brukernes rettigheter reguleres i pasient- og brukerrettighetsloven
Yrkesutøvelsen reguleres i helsepersonelloven

Kommunens ansvar og oppgaver videreføres. Samhandling mellom kommuner og helseforetak fremmes ved bestemmelser om lovpålagte samarbeidsavtaler, kommunal medfinansiering og betaling for utskrivingsklare pasienter fra dag 1.

Folkehelseloven
Gjennom denne loven pålegges kommunen et helhetlig ansvar for innbyggernes helse
 

Publisert 13.08.2015

Folkehelseloven pålegger kommunen en plikt til å finne ut hvilke helseutfordringer den har – og gjøre noe med dem. Det er ikke nok å behandle. Det grunnleggende prinsippet i denne nye loven er å tenke ”helse i alt vi gjør”. Kommunen skal være hovedaktøren i folkehelsearbeidet. Den skal fastsette mål for folkehelsen i kommunen og forankre disse i planene sine. Kommunen pålegges videre å sette i verk nødvendige tiltak for å møte helseutfordringene.

De kroniske sykdommene øker. Dette er sykdommer som i stor grad kan forebygges. Ny og bedre kunnskap om samfunnets og miljøets betydning for helse har gitt mye kunnskap om hvilke tiltak som virker.

Vi vet at tiltak i alle sektorer påvirker helsen. Forebygging og folkehelse er et ansvar for alle enhetene i kommunen.
 

Publisert 13.08.2015

Bedre samarbeid mellom kommune og sykehus vil gi pasienter og brukere bedre tjenester. For å sikre dette skal kommunene og sykehusene inngå samarbeidsavtaler.

Publisert 13.08.2015

Kommunene er pålagt å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Dette kan de gjøre allerede fra 2012, men plikten er lovpålagt fra 2016.

Ifølge Helse- og omsorgdepartementet forventes det at kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud skal ivareta følgende pasientgrupper:

• Kols-pasienter med forverring av tilstanden. Dette kan være pasienter som legen mener ikke trenger innleggelse på sykehus, men som likevel trenger hjelp og oppfølging
• Eldre pasienter med ubehag eller smerter i magen. Pasientene vurderes av lege til ikke å være alvorlig syke, men de bør observeres eller utredes videre
• Pasienter med kjent angina pectoris og smerteanfall. Enslige eldre med slike symptomer vil ha nytte av et døgnopphold utenfor hjemmet, der de får avklart at det ikke er noe alvorlig og får oppfølgingen de trenger
• Kreftpasienter med forverring av smerter. Flere av disse pasientene vil trenge en enkel utredning og hjelp til å håndtere smerter

Kommunene har allerede i dag plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp til de som har behov for det. Det nye i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, er at kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp.
 

Publisert 12.01.2012

For mange utskrivingsklare pasienter blir liggende på sykehus og vente fordi kommunen deres ikke har tilbud til dem. Det er ikke bra for pasientene og det er kostbart for fellesskapet.

Definisjon på utskrivingsklar pasient (tjenesteavtale nr 5):

En pasient er utskrivingsklar når lege i spesialisthelsetjenesten vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten. Avgjørelsen skal være basert på en individuell medisinskfaglig vurdering.

I vurderingen skal.
1) Problemstillingen(e) ved innleggelsen, slik disse var formulert av innleggende lege, være avklart
2) Øvrige problemstillinger som har framkommet som hovedregel være avklart (i de tilfeller pasienten har behov for ytterligere tiltak eller annen type hjelp i spesialisthelsetjenesten for samme tilstand, har spesialisthelsetjenesten en selvstendig plikt til henvisning internt. Spesialisthelsetjenesten kan ikke sende pasienten tilbake til fastlegen for at denne skal foreta ny henvisning til annen del av spesialisthelsetjenesten)
3) Det redegjøres for spørsmål som ikke er endelig avklart
4) Det tas standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av pasienten
5) Pasientens samlede funksjonsnivå, endringer fra forut for innleggelse, og forventet framtidig utvikling vil være vurdert
6) Det beskrives plan for behandling, dersom pasienten har behov for spesialisthelsetjenester som er utenfor den aktuelle behandlingsenhetens ansvarsområde

Kommunene overtar det finansielle ansvaret for utskrivingsklare pasienter på sykehus fra første dag. For pasienter kommunen ikke har tilbud til - på det tidspunkt de er utskrivingsklare - betaler kommunen kr 4 000.- pr døgn til sykehuset. Betalingsplikten inntrer fra og med det første døgnet pasienten blir erklært som utskrivingsklar.

I Andøy disponeres tre rom/fem senger på Andenes Helsesenter, omsorgsbolig, til utskrivingsklare pasienter. I tillegg vil ABBS ta i mot utskrivingsklare pasienter og hjemmetjenesten vil gi tjenester til utskrivingsklare pasienter som kan flytte hjem.
 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809