Rådmannen i Andøy og staben

Rådmannen har ansvar for at sakene som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover og forskrifter, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Rådmannens ledergruppe

Hva

Hvem

Telefon

Leder oppvekst og kultur

Sveinung Ellingsen

990 07 280

Leder helse og omsorg

Cecilie Stangeby

902 82 418

Leder samfunn

John Petter Karlsen

970 23 995

Leder økonomi og virksomhetsstyring

for tiden ubesatt

 
Leder HR, blilyst, bolyst og sosial bærekraft for tiden ubesatt