Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og regulering av gebyrer, Andøy kommune, Nordland

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er å legge til rette for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i alle byggverk i Andøy kommune.   

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i Andøy kommune uavhengig av bygningstype.  

§ 3 Definisjoner 

Brannobjekt: Enhver bygning, konstruksjon, anlegg, opplegg, tunnel, virksomhet, område m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier. 

Bruker: Den som i egenskap av eier, eller i henhold til avtale med eier har total eller partiell bruksrett til et brannobjekt, og har tiltrådt bruksretten. 

Eier: Den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt. 

Feiing: Rengjøring av røykkanaler og uttak av sot. 

Feiertjenesten: Brannvesenets forebyggende avdeling. 

Fyringsanlegg: Ildsted, sentralvarmekjele eller varmluftsaggregat der varme skal produseres ved forbrenning av fast, flytende og gassformig brensel, inklusive røykkanal og eventuelt matesystem for brensel. 

Matesystem: Anlegg for tilførsel av fast, flytende eller gassformig brensel. 

Røykkanal: Kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak og ut i friluft, herunder røykrør, anbringer og skorstein. 

Skorstein: Vertikal del av røykkanal. Skorsteinen kan omfatte flere vertikale røykkanaler. 

Tilsyn: Kontroll av fyringsanlegget. Om fyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann og annen skade. 

§ 4 Hyppighet for feiing 

Feiing skal utføres etter behov for å hindre brann eller andre skader. I utgangspunktet skal hvert enkelt fyringsanlegg vurderes i forhold til behovet for feiing. Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, på grunnlag av erfaring fra tidligere gjennomført feiing, omfang og art. Brannsjefen setter på bakgrunn av dette opp en rullerende plan for gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn. 

§ 5 Varsling 

Eier mottar i forkant av feiing, eller tilsyn eget varsel med dato og klokkeslett for gjennomføring. Eier plikter å varsle eventuelle brukere av bygningen. 

§ 6 Gebyr for feiing og tilsyn 

Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Gebyret dekker ordningen med feiing og tilsyn etter selvkost. Det svares ett gebyr for samtlige bygninger som har ett eller flere fast tilknyttede ildsteder, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke. 

For byggverk med gassfyrte fyringsanlegg svares et gebyr for tilsyn. 

Gebyrplikten er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing eller tilsyn blir gjennomført, men gjelder for hele perioden uansett når i perioden tjenesten finner sted. 

Gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller: 

  • Brannforebygger(feier) ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet av feiing ikke er nødvendig. 

  • Brannforebygger etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget, fordi eier elle bruker ikke har vært til stede, eller ikke har lagt forholdene til rette for adkomst til fyringsanlegget. 

Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer. 

§ 7 Gebyrfritak 

Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr dersom fyringsanlegget er plombert og ansvarserklæring er signert, eller ved godkjenning fra brannforebygger. 

Huseier/bruker plikter å melde fra til kommunen dersom plombering av skorsteinen fjernes, eller fyringsanlegget tas i bruk. 

Dersom huseier/bruker unnlater å melde installasjon/tilkobling av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av plombering, kan kommunen kreve feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble gitt. 

§ 8 Andre tjenester 

Eiere og brukere av fyringsanlegg som ønsker frivillig feiing eller tilsyn utenom lovpålagt feiing eller tilsyn, fjerning av beksot, inspeksjon av skorsteinsløp eller lignende, må selv ta kontakt med kommunens brannforebygger og avtale dette. 

§ 9 Eiers og brukers ansvar 

Det er eiers ansvar å holde fyringsanlegget i orden til enhver tid. 

Eier skal, etter varsel om feiing eller tilsyn, sørge for at brannforebygger har tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget. 

Eier av bygninger hvor feiing av skorsteinen foretas fra tak, skal sørge for at brannforebygger har tilfredsstillende adkomst opp til, og på taket. 

Der feiing ikke skjer fra tak, skal eier eller leietaker sørge for at brannforebygger har tilfredsstillende adkomst til skorsteinen. 

Eier eller leietaker skal sørge for at brannforebygger har tilfredsstillende adkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak. 

Eier plikter å varsle kommunen ved installasjon av nytt ildsted og ved vesentlig endring av fyringsanlegget. 

§ 10 Brannvesenets plikter 

Feiingen skal utføres på faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulempe for beboerne. 

Etter endt feiing skal brannforebygger sørge for at sot blir fjernet, enten av brannforebygger selv, eller av huseier/leietaker, og anbrakt på egnet sted. 

Brannforebygger skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller adkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal brannforebygger gi skriftlig tilbakemelding til eier, eller representant for eier om disse forhold med frist for retting. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg. Dersom noen nekter eller legger hindringer i veien for feiing og tilsyn, skal brannsjefen varsles. 

§ 11 Håndheving og sanksjoner 

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner utføres i samsvar med kapittel 7 i brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser. 

§ 12 Klage 

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift fremsettes skriftlig til Andøy kommune. 

Saksbehandling av klage følger bestemmelsene gitt i, eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, samt lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

§ 13 Ikrafttredelse 

Forskriften er vedtatt av kommunestyret i Andøy og trer i kraft fra 1. januar 2023.