Partssammensatt Utvalg

Her finner du informasjon om Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg
Medlem, rolle Kontakt Varamedlem
Kurt Spjelkavik, leder E-post Rune Stave
Finn Allan Westjord, nestleder 90844699 Frank Olsen
Jakob Mortensen 91993055 Hilde Johnsen
Rachel S. Jacobsen 45096469 Tone Grav
Borni Kleppe 95963370 Torill Norvoll
Bjørn Roger Steen, Fagforbundet 48182257 Kristine Lauritzen, Utdanningsforbundet
Tove Rekdal, Fagforbundet 40211978 Renie Holte, Delta

Sekretær: Kjell-Einar Johansen, personalfaglig rådgiver.

Se når utvalget har møte

 

Valg og sammensetning

Kommunestyret velger arbeidsgivers 5 medlemmer (m/varamedlemmer) i utvalget. Kommunestyret velger leder og nestleder fra arbeidsgiversiden. De ansatte skal ha 2 medlemmer (med varamedlemmer). De ansattes medlemmer utpekes av og blant de ansattes organisasjoner i henhold til hovedavtalens bestemmelser.

Partssammensatt utvalg (PU) er opprettet av kommunestyret i medhold av kommuneloven §§ 5-11og 5-7, jf. Hovedavtalen del B § 4. Et eventuelt reglement for PU fastsettes av kommunen (HA del B § 4).

Partssammensatt utvalg skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer.

Myndighet og ansvarsområde

Partssammensatt utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, jf. kommuneloven § 5-11 og hovedavtalen del B § 4.

Utvalget skal foreslå og behandle overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget kan også drøfte kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak og oppfølging av nasjonalt vedtatte reformer. Utvalget skal dessuten behandle reglementer innenfor personalområdet.

 

Utvalget har rett til å drøfte:

  • Endringer i kommunens administrative hovedstruktur
  • Saker av prinsipiell betydning knyttet til arbeidsmiljø, omstillingsprosesser og konkurranseutsetting

 

Saksbehandling

Leder for utvalget sørger for innkalling (ved hjelp av rådmannen) til utvalgets møter. Møteinnkalling gjøres kjent for utvalgets medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette. I enhver sak som legges fram for utvalget skal det være en innstilling fra rådmannen.

Rådmannen sørger for sekretærbistand til utvalget.