Utredning av kommunesammenslåing i Vesterålen - BDO rapporten

IMG_6249.JPG - Klikk for stort bilde

 

Konsulentfirmaet BDO har på oppdrag fra Vesterålen regionråd gjennomført en utredning av følgende:

 

 1. Fordeler og ulemper knyttet til en eventuell sammenslåing i Vesterålen, der disse skal vurderes opp mot dagens kommunestruktur og alternative samarbeidsformer.
 2. Faktabasert fremstilling av hvilke regler og virkemidler som er gjeldende ved endring av kommunestrukturen

 

Under arbeidet med rapporten har BDO sett på nåsituasjonen til alle Vesterålskommunene. Her er noen av beskrivelsene av dagens situasjon samt de anbefalinger som rapporten gir.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 09.05.2016

Vesterålen har siden 1995 hatt en svakere befolkningsutvikling enn landet for øvrig, men utviklingen har vært positiv fra 2010 – 2014 på grunn av økt innvandring. Andøy har hatt en befolkningsnedgang. De siste årene har befolkningen stabilisert seg på ca 5000 innbyggere. Det er kun Sortland som har vekst i antall innbyggere.

 

Utdanningsnivået er lavt i hele regionen. Det er ca 20% av befolkningen som har gjennomført høyskole eller universitetsutdanning mens det på landsbasis er et snitt på 40%. Litt over 40% har gjennomført en fagutdannelse på videregående nivå, mens nesten like mange kun har gjennomført grunnskolen.

 

Andøy har lav pendlerrate. Det vil si at de fleste både bor og jobber i kommunen. I de andre kommunene Hadsel, Bø, Øksnes og Sortland finner man et felles arbeidsmarked hvor en bor og jobber på tvers av kommunegrensene.

 

IMG_6252.JPG - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

Vesterålen har godt utbygde veier, men det er store avstander og kvaliteten på veiene er noe variabel.

 

Andøy kommune har både kommunale og privatdrevne skoler, mens andre Vesterålskommuner har alle elevene i kommunale skoler.

 

BDO`s analyse av kommunenes økonomiske situasjon viser at ingen av kommunene kan siest å være økonomisk robuste. Økonomien i Vesterålskommunene er svak. Med unntak av Sortland har kommunene i Vesterålen lite penger avsatt på fond. Flere av kommunene har høy lånegjeld, og man bruker en forholdsvis høy andel av driftsinntektene på å dekke renter og avdrag på lån. Alle kommunene vil ha vesentlige investeringsbehov i fremtiden innenfor skole, barnehage og eldreomsorg.

 

Befolkningsutviklingen går mot en større andel eldre innbyggere samtidig som det vil bli færre i yrkesaktiv alder. Dette medfører at hele regionen vil ha et omstillingsbehov i fremtiden innen pleie og omsorg

 

Valgdeltakelsen i hele regionen har vært høy. De mindre kommunene har en høyere oppslutning enn de større.

 

Anbefalinger

BDO mener at kommunene alene ikke vil ha tilstrekkelig økonomi, kompetanse og kapasitet til å løse dagens og fremtidens utfordringer. BDO vurderer en kommunesammenslåing som den beste løsningen. Ved å slå seg sammen vil en oppnå økonomisk handlefrihet til å kunne investere i utviklingen av et godt sammensatt tilbud av kjernetjenester til kommunens innbyggere og mulighet til i større grad å prioritere arbeidet med gjennomføring av ulike tiltak knyttet til nærings- og strukturutvikling.

 

Forventede gevinster av sammenslåing:

 1. Redusert administrativt behov
 2. Arealeffektivisering ved f.eks å dekke behov for en tjeneste i ett bygg fremfor å måtte ha alle tjenester i hver kommune.
 3. Effektivisering av støttesystemer, innkjøp osv
 4. Økt effektivitet ved å oppheve eller endre administrative grenser.
 5. Mer effektiv bruk av ansatte, større mobilitet
 6. Mer målrettet satsning på næringsliv og utvikling.

 

Gevinster på lengre sikt:

 1. Økt fokus på kvalitetsledelse gir mindre ressursbruk til retting, klagebehandling osv.
 2. Mer à jour og mindre etterslep i investeringsbehov, vedlikeholdsbehov og lignende.
 3. Mer stabile tjenester og mindre sårbarhet i en større enhet.
 4. Mulighet for større kompetansemiljøer og rekruttering av spisskompetanse.
 5. Mer profesjonell oppfølging av eierskap , eksempelvis innenfor aksjeselskaper og eiendom
 6. Bedre bestillerkompetanse ved kjøp av eksterne tjenester eller tjenesteleverandører

 

 

Utfordringer ved sammenslåing

 1. Mulighet for at lokale planlagte investeringer ikke blir gjennomført
 2. Færre politikere pr innbygger som i mindre grad kan utføre lokalpolitikk. Det kan bli større avstand mellom innbyggerne og politikerne.
 3. Utfordrene å bygge felles identitet i ny storkommune.

 

BDO vurderer at en interkommunal samarbeidsmodell vil være et bedre alternativ enn dagens kommunestruktur. Likevel mener BDO at interkommunale samarbeid er en dårligere løsning enn en ny storkommune, da interkommunale samarbeid svekker den enkelte kommunes direkte påvirkningsmulighet. I tillegg låses større deler av kommunens budsjetter opp i inngåtte avtaler. Det fører til at de delene av kommunenes tjenesteproduksjon hvor det ikke er inngått samarbeidsavtaler må ta et større ansvar for å dekke inn inntektssvikt og / eller uforutsette utgifter.

 

Hele rapporten kan du lese her: http://www.andoy.kommune.no/handlers/fh.ashx?FilId=20092

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809