Oppsummering av folkemøtene om kommunereformen 8. og 9. juni.

folkemøtet 2.JPG - Klikk for stort bilde   

I juni var det folkemøter om kommunereformen på Andenes (8. juni) og Dverberg (9. juni).

Det møtte ca 30 på Andenes og ca 40 på Dverberg, og her er resultatet av  gruppearbeidet som ble gjennomført i de to møtene.

 

Resultatet av gruppearbeidet blir tatt med i den videre prosessen.

 

Kommunestyret skal 24. august ta stilling til "veien videre" for kommunereformprosessen i Andøy. 

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 07.08.2015

  

Oppsummering gruppearbeid  - folkemøter 8. (Andenes) og 9. (Dverberg) juni 2015

 

Gruppearbeid 1

 

 

 

Hva er styrker/svakheter/muligheter/trusler ved at Andøy velger å IKKE slå seg sammen med en eller flere nabokommuner?

 

 

Styrker:

- bedre lokaldemokrati - lettere å komme i kontakt med politikere, politisk engasjement

- beslutningsprosesser

- nærhet - identitet - trivsel

- beholder identiteten som egen kommune

- større engasjement - større åpenhet

- sterkt næringsliv (landbruk, flystasjon, reiseliv, rakettskytefelt, LNS osv)

- næringsutvikling og bosetting

- veien mellom folket og de som tar beslutninger er kort

- lokalkunnskap

- nærhet -  flere vil ha et nært forhold til administrasjonen mm

- rikt kulturliv

- mer miljøvennlig

- bedre mulighet til selvutvikling

- korte avstander til kommunesenteret

- vi får bestemme hvor institusjoner får være

- desentralisering

- folk er fornøyde

- beholde arbeidsplasser

- flyplassen

- samarbeid mellom kommuner

- ressurser og muligheter

- vi er ikke et veikryss! - naturgitte fortrinn, høykompetansearbeidsplasser

 

Svakheter:

- små fagmiljøer - vanskeligheter med å få spesialkompetanser

- framtidig utvikling - kompetanse

- mindre midler?

- mindre kompetanse?

- politikerne må sto til rette "på butikken"

- lett identifiserbar

- blir for små/liten i forhold til de som blir for stor (små i den store sammenheng)

- prioriteringer av bl a veier

- dyrere administrasjon

- at regjering og storting ikke følger opp med midler til de kommunalt pålagte oppgaver

- pr dagens situasjon ingen svakheter

 

Muligheter:

- fortsatt sysselsetting i hele kommunen

- positiv markedsføring - verdiskapning innen næringssektoren

- fordeling av skole/gamlehjem der vi bor

- næringsutvikling (lokalkunnskap)

- regionalt samarbeid - muligheter til å forbedre, velger selv hvilke tjenester man ønsker å samarbeide om

- videre utbygging for turisme

- tilrettelegge mer for fiskeriene og landbruk

- å føre en lokalpolitikk som styrker hele Andøysamfunnet

- lokal forankring

- dele på fellesoppgaver

- investeringer i infrastruktur

- forsvaret - havneutvikling - sjømat/fiskeri

 

Trusler:

- sårbarhet v/nedleggelse av store arbeidsplasser (skatteinngang - arbeidsledighet)

- "tvangstanken"

- økonomi, mindre overføringer av midler, usikre økonomiske rammer

- straffetiltak, økonomi - reduserte rammeoverføringer fra staten

- det vi ikke vet!

- rekruttering av kompetanse kan være vanskelig i en liten kommune

- at regjering og storting ikke følger opp med midler til de kommunalt pålagte oppgaver

- interkommunalt samarbeid (hvis de andre slår seg sammen)

- tilbud i henhold til statens krav

- mindre miljøer (kompetanse) i div. sektorer

 

 

 

 

Hva er styrker/svakheter/muligheter/trusler ved at Andøy velger å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner?

 

 

Styrker:

- samordnet tankegang for det hele geografiske området

- får endret kommunenavn

- bedre økonomi?

- større mulighet for å rekruttere kompetanse

- større/robuste fagmiljø - bredere kompetanse

- tvungen samarbeid

- større overføring av midler

- stordriftsfordel?

 

Svakheter:

 - lengre avstand fra innbygger til beslutningstaker(e)

- kommer kompetansen utkantene til gode?

- større reiseregninger

- mye bortkasta tid til reise - miljøforurensning

- værredde sortlandsfolk

- dårligere demokrati - mindre/svekket politisk deltakelse

- politisk engasjement

- valgdeltakelse

- mister oversikt - mindre lokalkunnskap

- sentralisering av viktige funksjoner

- svekket bestemmelsesrett

- institusjoner - trygghet, nærhet til tjenesten

- Andøy Energi

- horisontal integrering og dyrere byråkrati

- geografi - avstand til kommunesenteret (alle behersker ikke IT)

- økonomiske overskudd blir kanalisert ut av Andøy

 

Muligheter:

- reiselivssatsing

- Vesterålslam - merkevare

- mer slagkraftig region, men hva med Andøy?

- slagkraft i nasjonale prosesser

- regionsamarbeid?

- større tyngde overfor sentrale myndigheter

- finansiering av større lokale prosjekt

- mer bruk av flyplassen/"tvungen til samarbeid"

- større fagmiljøer innenfor visse områder

- samordning/infrastruktur, innkjøp mm

 

Trusler:

- sentralisering

- tap av arbeidsplasser

- avfolkning av distriktet

- kan miste flyplassen, Orion, vg. skole, lokale kontorer (NAV, politi mv)

- får som kan tale bygdas sak

- ingen offentlige tjenester i Andøy

- fordeling av kommunestyrets medlemmer?

- være med på regning av kulturhus

- negativ befolkningsutvikling, fraflytting

- svekket lokaldemokrati - dårligere demokratiske prosesser, svekket lokal politisk styring

- nederst på prioriteringsliste

- de større kommunene trekker fordelene vi har ved vårt tunge næringsliv

- "bortkastet" tid i pendling i forbindelse m/møtevirksomhet etc...

- Sortland "kan ikke" samarbeide - vi mister identitet

- kamp/samarbeid mellom regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppearbeid 2

 

 

 

1. Hva er det viktig å ha med i en eventuell ny kommune?

 

 

- grunnlag: sammensetning av kommunestyrets medlemmer

- at vi er representert i beslutningsorganer

- lokaldemokrati - lik stemme - legge til rette for god politisk deltakelse (hele kommunen)

- gode kommunale og offentlige tjenester i lokalmiljøet

- spre arbeidsplasser

- motvirke sentralisering av innbyggere

- desentralisert utbygging - fokus på distriktene

- alt det man ikke får med seg inn i en storkommune

- engasjement

- identitet

- mangfoldet, utvikle lokalt næringsliv, bedre veier

- opprettholde lokale kommunale tjenester

- ambulanse, branntjeneste, politi

- godt tjenestetilbud innen skole, omsorg, barnehage mm

- rammeoverføringer fra staten beholdes etter dagens modell

 

 

 

2. Hva er du mest redd for å miste i en eventuell ny kommune?

 

 

- flyplassen, Orion, Senjaferga, hovedhavna, vinterbrøyting

- lokalt engasjement

- påvirkningskraften - svekket medbestemmelse - ytterkant/sentrum

- lokal påvirkning og demokratiske prosesser som vil svekke regional og kommunal økonomi

- arbeidsplasser, bosetting og næringsutvikling

- skoletilbud og andre tjenester (vgs, institusjoner)

- tjenestetilbud (desentraliserte)

- trygghet, bygdekultur, nærhet til arbeidsplasser

- dugnadsånd

- lokalkunnskap

- lokaldemokrati

- verdiforringelse

- lokal næringsvirksomhet i bl a fiskeri

- kontroll over egne ressurser

 

 

 

3. Hvilke forventninger har du til tjenestetilbudet i en eventuell ny kommune?

 

 

- nye tilbud - høgskole

- ønsker å ha lokale tilbud, forventer å måtte reise lengre for å få tilbud

- ingen - en evig kamp - livredd

- dårligere og redusert

- sentralisering, dårligere (mht avstander) og dyrere tjenester

- at tjenestetilbudet ikke blir dårligere enn det vi har

- hensikten med sammenslåing må jo være å gi et styrket tilbud

- minst like bra,- bedre, bedre spesialtjenester

 

 

4. Hvilke kriterier bør kommunen ha for at den skal være attraktiv i fremtiden?

 

 

- gode tjenestetilbud - skoler/utdanning, barnehager, eldreomsorg, sykehjem, fritidstilbud, kulturtilbud

- veivedlikehold

- arbeidsplasser (attraktive, sunne og sikre)

- kommunikasjoner

- nærhet til politikerne - veien mellom folket og beslutningstaker bør være kort

- nærhet til innbyggere og næringsliv

- forutsigbarhet

- utvikling av eget næringsliv - god næringsutvikling

- sunn økonomi

- et lokaldemokrati nært næring og folk

- tilrettelegging for velferdstilbud

- mulighet for utvikling

- identitetsfølelse

- en kommune som ser utfordringene i hele kommunen og som på en god og rettferdig måte tilrettelegger for vekst i hele kommunen

- rettferdighet

- skoler, høyere utdanning innen kommunen

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809