Kontrollutvalget i Andøy 2019-2023

John Helmersen er leder av Kontrollutvalget i Andøy - Klikk for stort bilde Her finner du informasjon om Kontrollutvalget i Andøy, og hvordan du kommer i kontakt med utvalget.

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 11.06.2021

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan. Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 12 og kontrollutvalgsforskriften. Kontrollutvalget skal påse at:

 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller 2 fylkeskommunen har eierinteresser i

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)

e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer. Kontrollutvalget tar imot henvendelser fra kommunens innbyggere og andre. Alle henvendelser blir vurdert, men det er kontrollutvalget selv som avgjør om henvendelsen gjelder et forhold som kontrollutvalget bør se nærmere på. Kontrollutvalget er ikke en klageinstans og har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak. Kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. Henvendelser til kontrollutvalget kan gjøres til kontrollutvalgets sekretariat, leder og medlemmer.

 

Kontaktinformasjon

kontrollutvalgets leder:

John Helmersen
Tlf.: 412 44895

E-post:

Sekretariatstjenestene for kontrollutvalget utføres av:

K-Sekretariatet IKS, Avdelingskontor Harstad
Postadresse: Postmottak,
9479 Harstad

Tage Karlsen

Telefon:48 03 83 83

Epost

Hovedkontor:
Postboks 6600
9296 Tromsø
Telefon: 91 35 19 94
E-post:

Web: www.k-sek.no

Revisjon for Andøy kommune utføres av ansatt revisor Svenn Ole Wiik
Telefon: 41 65 07 30

E-post:


 

Kontrollutvalget i Andøy
Person Posisjon Varamedlem
John Helmersen Leder Egil Brensholm
Hans Furfjord Nestleder Øyvind Hansen
Tore Benjaminsen Medlem Ann-Christine Theodorsen
Birgit Karlsen Eira Medlem Bente Brunborg
Malin Torset Abrahamsen Medlem Anders Stave
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809