Enstemmige / flertallsmerknader som omhandler og har betydning for Andøy

 

Komiteen viser til at det er reist spørsmål ved det økonomiske beslutningsgrunnlaget knyttet til deler av langtidsplanproposisjonen, herunder samlingen på Evenes og Værnes. Dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, legger komiteen til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 med en oppdatering.

 

Uavhengig av dette ber komiteen regjeringen i Prop. 1 S (2017–2018) orientere Stortinget om den videre utviklingen og fremdriften i arbeidet med vedtakene i denne innstillingen.

 

3.10.1 Andøya

Komiteen viser til at regjeringen anbefaler å etablere én base for kampfly og maritime overvåkingsressurser beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar på Evenes. Komiteen merker seg at Andøya flystasjon anbefales nedlagt, men at dagens P-3 Orion-fly videreføres på Andøya frem til nye overvåkningsfly innfases på Evenes i perioden 2020–2023

 

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, merker seg videre at regjeringen har lagt en helhetlig vurdering av både operative og økonomiske konsekvenser til grunn for forslaget om å samle aktiviteten på Evenes, og at løsningen er basert på at denne skal gi best operativ evne til lavest kostnad.

Flertallet støtter regjeringens forslag om en samling av aktiviteten på Evenes basert på disse forutsetningene.

 

Flertallet viser til at nedleggelsen av Andøya flystasjon, når nye maritime overvåkningsfly innfases på Evenes i perioden 2020–2023, er det tiltaket i Prop. 151 S (2015–2016) som gir størst negative konsekvenser for berørte lokalsamfunn. Flertallet er opptatt av å legge til rette for at Andøy kommune skal ha gode forutsetninger for å omstille og videreutvikle seg etter nedleggelsen av flystasjonen.

 

Flertallet understreker i denne sammenhengen behovet for at regjeringen tar et helhetlig ansvar for å ivareta Andøy-samfunnet, for å i størst mulig grad redusere tap av arbeidsplasser og andre negative effekter av nedleggelsen.

For å få til dette må det legges til rette for ekstraordinær statlig innsats og bevilges midler til gode og effektive omstillingsprogrammer, for å styrke næringslivet og bidra til etablering av nye arbeidsplasser på Andøya, slik at kommunen og regionen kan bygge opp en mer robust og variert næringsstruktur.

 

Flertallet forventer på denne bakgrunn at regjeringen i perioden frem til 2020 legger til rette for en målrettet omstilling med sikte på i størst mulig grad å minimere de negative effektene for Andøy-samfunnet av nedleggelsen av Andøya flystasjon.

 

Flertallet merker seg at nedleggelsen av flystasjonen kan gi muligheter både gjennom frigjøring av arealer for kommunen, og gjennom muligheter for alternativ verdiskapende virksomhet i fasilitetene som fraflyttes av Forsvaret.

 

Flertallet understreker i denne sammenhengen betydningen av samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, næringslivet og private initiativtakere.

 

Komiteen ber regjeringen vurdere ATCs eventuelle infrastrukturbehov.

Som et minimum må Andøya flyplass opprettholdes også etter 2020, med en rullebanelengde som gjør det mulig for ATC å basere sin drift på at store fly fortsatt kan lande på Andøya.

 

Komiteen legger videre til grunn at Forsvaret ved spesielle anledninger kan støtte ATC der militær tilstedeværelse er en forutsetning for gjennomføring av aktiviteten.

 

Komiteen understreker at regjeringen må bidra til å legge til rette for en fremtidsrettet videreføring av virksomheten ved Andøya Test Center (ATC).

 

Komiteen viser til at den teknologiske utviklingen innen bruk av ubemannede farkoster (droner) er stor og framtidsrettet og at denne teknologien løpende bør vurderes som et supplement til andre plattformer. Komiteen viser til at bruk av droner er i rask framvekst og at Andøya Space Center og Andøy Test Center er blant de fremste miljøene i Norge på dette området. Komiteen ber regjeringen utrede etablering av et nasjonalt kompetansesenter for droner/ubemannede farkoster, der Andøya Space Center og Andøya Test Center vurderes som en mulig lokalisering, og fremme dette for Stortinget på egnet måte.

 

Komiteen viser til at både norske og internasjonale aktører benytter seg av Andøya Test Center i forbindelse med utvikling, testing og evaluering av våpensystemer. ATC brukes i dag av Forsvarets luftvernavdelinger, som forflytter utstyr fra Sør-Norge, og av fartøyer som har Haakonsvern orlogsstasjon som base. Etterspørselen både fra Forsvaret og allierte har økt knyttet til missilskyting fra fartøyer og luftvernmissiler. Tiltakene i proposisjonen vil kunne medføre en ytterligere nasjonal økning i etterspørsel, blant annet på grunn av økt seilingsaktivitet i nord med fartøyer med NSM-missiler, innfasing av F-35 med JSM-missiler, permanent utplassering av luftvern i Nord-Norge, samt anskaffelse av langtrekkende luftvern i Forsvaret. Gjennom å etablere en luftvernstridsgruppe ved Evenes flystasjon vil det også bli mer nærhet til største bruker. Det nasjonale behovet for prøveskyting av missiler vil dermed øke, samtidig som avstanden mellom de operative ressursene og ATC blir mindre.

 

Komiteen noterer at Forsvaret har en femårig rammeavtale med ATC, fra 2016, og merker seg som positivt at regjeringen ønsker å benytte seg av opsjonen på tre ganger to års forlengelse når rammeavtalen utløper fra 2021.

 

Komiteen forventer at regjeringen, også etter 2026, legger opp til fortsatt bruk av ATC for å dekke Forsvarets behov.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 18.11.2016
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809