Forsvarsutvalget
Publisert 08.12.2016
Jonniligg.JPG

 

Etter Stortingets vedtak om nedleggelse av Andøya flystasjon har jeg registrert at flere deltar i det offentlige ordskiftet med et budskap om at Andøy kommune nå må se fremover og ikke stille spørsmål ved Stortingets vedtak.

 

Etter å ha fulgt debatten har jeg behov for å klargjøre Andøy kommunes syn på hva det betyr å se fremover, etter vedtaket i Stortinget.

Publisert 01.12.2016
Bakeriet2-bredde (2).jpg

Onsdag 30. november hadde ordfører Jonni Solsvik en drøy time ”kontortid” på Bakeriet på Andenes. Det var mange engasjerte tilhørere som hadde møtt opp, og de fikk høre om hvordan kommunen jobber med å sikre at tallgrunnlaget vedrørende stortingsvedtaket om flystasjonen blir vurdert på nytt, og at vi som kommune står foran et viktig og nødvendig utviklingsarbeid fremover.

 

Flere kom med nyttige innspill på hva som bør gjøres, og det er noe vi har med oss i det videre arbeidet med omstilling og utvikling.  Arbeidet med å sikre tallgrunnlaget vedrørende vedtaket er på ingen måte ferdig, men i denne fasen er det viktig også å tenke utvikling fremover.

 

Kommunen skal både være en døråpner overfor myndighetene for bedrifter med konkrete prosjekter, og samtidig legge til rette for strategisk utvikling i ulike sektorer fremover.

 

Har du tanker og ideer rundt utviklingen fremover, send gjerne en mail til utvikling@andoy.kommune.no

 

 

Publisert 18.11.2016
12784737_10209033504857549_1847224918_n.jpg

Informasjon om flertalls og mindretalls merknader som angår Andøy i Utenriks-og forsvars komiteens innstilling til Stortinget i forbindelse med behandling Langtidsplanen for Forsvaret

 

Tirsdag 15.11.16 ble langtidsplanen for forsvaret vedtatt av stortinget. Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt av et flertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.

 

Publisert 18.11.2016

 

Komiteen viser til at det er reist spørsmål ved det økonomiske beslutningsgrunnlaget knyttet til deler av langtidsplanproposisjonen, herunder samlingen på Evenes og Værnes. Dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, legger komiteen til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 med en oppdatering.

 

Uavhengig av dette ber komiteen regjeringen i Prop. 1 S (2017–2018) orientere Stortinget om den videre utviklingen og fremdriften i arbeidet med vedtakene i denne innstillingen.

 

3.10.1 Andøya

Komiteen viser til at regjeringen anbefaler å etablere én base for kampfly og maritime overvåkingsressurser beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar på Evenes. Komiteen merker seg at Andøya flystasjon anbefales nedlagt, men at dagens P-3 Orion-fly videreføres på Andøya frem til nye overvåkningsfly innfases på Evenes i perioden 2020–2023

 

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, merker seg videre at regjeringen har lagt en helhetlig vurdering av både operative og økonomiske konsekvenser til grunn for forslaget om å samle aktiviteten på Evenes, og at løsningen er basert på at denne skal gi best operativ evne til lavest kostnad.

Flertallet støtter regjeringens forslag om en samling av aktiviteten på Evenes basert på disse forutsetningene.

 

Flertallet viser til at nedleggelsen av Andøya flystasjon, når nye maritime overvåkningsfly innfases på Evenes i perioden 2020–2023, er det tiltaket i Prop. 151 S (2015–2016) som gir størst negative konsekvenser for berørte lokalsamfunn. Flertallet er opptatt av å legge til rette for at Andøy kommune skal ha gode forutsetninger for å omstille og videreutvikle seg etter nedleggelsen av flystasjonen.

 

Flertallet understreker i denne sammenhengen behovet for at regjeringen tar et helhetlig ansvar for å ivareta Andøy-samfunnet, for å i størst mulig grad redusere tap av arbeidsplasser og andre negative effekter av nedleggelsen.

For å få til dette må det legges til rette for ekstraordinær statlig innsats og bevilges midler til gode og effektive omstillingsprogrammer, for å styrke næringslivet og bidra til etablering av nye arbeidsplasser på Andøya, slik at kommunen og regionen kan bygge opp en mer robust og variert næringsstruktur.

 

Flertallet forventer på denne bakgrunn at regjeringen i perioden frem til 2020 legger til rette for en målrettet omstilling med sikte på i størst mulig grad å minimere de negative effektene for Andøy-samfunnet av nedleggelsen av Andøya flystasjon.

 

Flertallet merker seg at nedleggelsen av flystasjonen kan gi muligheter både gjennom frigjøring av arealer for kommunen, og gjennom muligheter for alternativ verdiskapende virksomhet i fasilitetene som fraflyttes av Forsvaret.

 

Flertallet understreker i denne sammenhengen betydningen av samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, næringslivet og private initiativtakere.

 

Komiteen ber regjeringen vurdere ATCs eventuelle infrastrukturbehov.

Som et minimum må Andøya flyplass opprettholdes også etter 2020, med en rullebanelengde som gjør det mulig for ATC å basere sin drift på at store fly fortsatt kan lande på Andøya.

 

Komiteen legger videre til grunn at Forsvaret ved spesielle anledninger kan støtte ATC der militær tilstedeværelse er en forutsetning for gjennomføring av aktiviteten.

 

Komiteen understreker at regjeringen må bidra til å legge til rette for en fremtidsrettet videreføring av virksomheten ved Andøya Test Center (ATC).

 

Komiteen viser til at den teknologiske utviklingen innen bruk av ubemannede farkoster (droner) er stor og framtidsrettet og at denne teknologien løpende bør vurderes som et supplement til andre plattformer. Komiteen viser til at bruk av droner er i rask framvekst og at Andøya Space Center og Andøy Test Center er blant de fremste miljøene i Norge på dette området. Komiteen ber regjeringen utrede etablering av et nasjonalt kompetansesenter for droner/ubemannede farkoster, der Andøya Space Center og Andøya Test Center vurderes som en mulig lokalisering, og fremme dette for Stortinget på egnet måte.

 

Komiteen viser til at både norske og internasjonale aktører benytter seg av Andøya Test Center i forbindelse med utvikling, testing og evaluering av våpensystemer. ATC brukes i dag av Forsvarets luftvernavdelinger, som forflytter utstyr fra Sør-Norge, og av fartøyer som har Haakonsvern orlogsstasjon som base. Etterspørselen både fra Forsvaret og allierte har økt knyttet til missilskyting fra fartøyer og luftvernmissiler. Tiltakene i proposisjonen vil kunne medføre en ytterligere nasjonal økning i etterspørsel, blant annet på grunn av økt seilingsaktivitet i nord med fartøyer med NSM-missiler, innfasing av F-35 med JSM-missiler, permanent utplassering av luftvern i Nord-Norge, samt anskaffelse av langtrekkende luftvern i Forsvaret. Gjennom å etablere en luftvernstridsgruppe ved Evenes flystasjon vil det også bli mer nærhet til største bruker. Det nasjonale behovet for prøveskyting av missiler vil dermed øke, samtidig som avstanden mellom de operative ressursene og ATC blir mindre.

 

Komiteen noterer at Forsvaret har en femårig rammeavtale med ATC, fra 2016, og merker seg som positivt at regjeringen ønsker å benytte seg av opsjonen på tre ganger to års forlengelse når rammeavtalen utløper fra 2021.

 

Komiteen forventer at regjeringen, også etter 2026, legger opp til fortsatt bruk av ATC for å dekke Forsvarets behov.

Publisert 18.11.2016

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre foreslår at maritim luftovervåkning videreføres ved at P-3 Orion beholdes og driftes fra Andøya. Evenes beholdes som QRA-base for F-35.

 

Disse medlemmer har lagt til grunn at kostnadene for å kjøpe nye overvåkningsfly nå, ikke står i forhold til økt kapasitet sammenlignet med P-3 og alternativ bruk av de samme pengene for å styrke landmakten.

 

 

Disse medlemmer viser til at nye overvåkningsfly ikke var en del av forsvarssjefens anbefalte prioriteringer i sitt fagmilitære råd. Proposisjonen klargjør i svært liten grad hvorfor Forsvaret burde prioritere investeringer i overvåkningsfly fremfor investeringer i kapasiteter som Stortinget allerede har vedtatt, som blant annet hovedsystemer i Hæren (kampluftvern, artilleri og stridsvogner).

 

Disse medlemmer viser til at en videreføring av P-3 ikke krever investeringskostnader i nye fly og at alle P-3 flyene nylig er oppgradert slik at de kan fly ytterligere 15 000 timer, eller 20 år med «normal drift».

 

Disse medlemmer vil også vise til at det er sju NATO-land som vil videreføre P-3 (Tyskland, Portugal, Spania, Norge, Hellas, USA og Canada). Andre av dagens brukere av P-3 er New Zealand, Taiwan, Sør-Korea, Japan mfl. Spesielt interessant er det at Canada med sitt arktiske klima og regelmessige øvelser med norske fly, vil fortsette med P-3 og videreføre sin P-3 flyskole.

 

Disse medlemmer har registrert at det er lagt opp til en rekke flytteprosesser i proposisjonen. Disse medlemmer støtter en reduksjon i antall baser. Samtidig må man i denne prosessen ha respekt for de faglige miljøer som er bygget opp og som vi er avhengig av at fungerer i den kommende omstillingsperioden. Disse medlemmer ser det ikke som hensiktsmessig å flytte aktivitetene på Andøy.

 

Disse medlemmer understreker at en levetidsforlengelse av P-3 Orion fremfor nye P-8 Poseidon vil gjøre det naturlig å beholde Andenes. Eventuelle innsparinger i driftskostnader ved samlet løsning på Evenes vil komme langt ut i langtidsplanperioden.

 

Disse medlemmer viser til at det i høringene har kommet fram sterke argumenter for å videreføre maritime overvåkningsfly fra Andøya, blant annet av hensyn til videre utvikling av Andøya Space Center (ASC) og Andøya Test Center (ATC). ATC bidrar til en betydelig alliert øvingsaktivitet i nord. Disse medlemmer vil understreke betydningen av alliert nærvær og viktigheten av å kunne tilby avanserte testfasiliteter til egne og allierte styrker gjennom den aktiviteten ATC driver.

 

Disse medlemmer mener dette er tungtveiende grunner til at Andøya flystasjon bør videreføres som base for maritime overvåkningsfly. Behovet for luftvern både på Evenes og Andøya ved en delt løsning og kostnadene ved dette har vært fremmet som et sentralt argument for en samling på Evenes. Disse medlemmer vil påpeke at det er flere forhold tilknyttet framtidig luftvern som bør utredes nærmere. Kostnader ved et nytt langtrekkende luftvern og analyse av behov for luftvern ved ulike basevalg er eksempel på dette.

 

 

Disse medlemmer viser til opplysninger som er framkommet om at ingen allierte nasjoner har luftvern som beskyttelse av maritime overvåkningsfly, og det er heller ikke policy i NATO å ha fast stasjonert luftvern for maritime overvåkningsfly. Disse medlemmer ber videre om at framtidig behov for kapasitet til mottak av allierte forsterkninger og framtidig implementering av droner/UAV som en del av forsvarets kapasiteter må inngå som element i en helhetlig vurdering.

 

 

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Andøya flystasjon videreføres som base for maritime overvåkningsfly.

«Stortinget ber regjeringen utrede eventuelt behov for luftvern og kostnader ved dette ved videreføring av maritime overvåkningsfly på Andøya flystasjon og legge dette fram for Stortinget på egnet måte.»

 

 

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre viser til at man ved flytting av overvåkningsfly til Evenes vil måtte bygge opp så godt som alt av det som trengs for å huse overvåkningsflyene ved Evenes. Disse medlemmer peker på at det er betydelig usikkerhet rundt estimatet som sier at investeringskostnadene ved delt løsning vil være like høye som investeringskostnaden ved samlet løsning på Evenes.

 

Disse medlemmer viser til at man tidligere har erfart at kostnadene ved flytting eller etablering av baser har vist seg vesentlig høyere enn først estimert. Et nylig eksempel på dette er etableringen av kampflybasen på Ørland.

 

Disse medlemmer viser til at Andøya i dag har like stor kapasitet som Evenes til å motta allierte jagerfly (30 beskyttede hangarer) og har en dedikert amerikansk jagerflyskvadron. Disse medlemmer viser til at denne mottakskapasiteten er avgjørende ved en eventuell konflikt i nordområdene.

 

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de faglige innvendingene som har kommet mot regjeringens forslag og går derfor imot nedleggelse av Andøya flystasjon.

 

Dette medlem viser til at Andøya flystasjon er godt egnet som base for maritime overvåkningsfly. Selv om det skulle bli kjøpt inn nye P8 Poseidon som maritime overvåkningsfly finnes rundt 80 pst. av den nødvendige infrastrukturen ved flystasjonen. I tillegg har det blitt stilt kritiske spørsmål til innsparingsgrunnlaget som regjeringen legger til grunn ved nedleggelsen av Andøya flystasjon. Eventuelle innsparinger ved nedleggelse av Andøya flystasjon vil først inntreffe rundt år 2025. Gitt det usikre innsparingspotensialet, den eksisterende og velfungerende infrastrukturen ved Andøya ber dette medlem regjeringen om å bevare Andøya flystasjon som hovedbase for maritime overvåkningsfly.

 

 

 

Publisert 16.11.2016
13503129_1167463386637442_1227710969825227276_o.jpg

 

Den 16 november 2016 vil gå inn i historien som dagen da et flertall på Stortinget bestående av Høyre-Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vedtok å legge ned Andøya flystasjon.

 

Jeg overhørte debatten i Stortinget og selv om det ikke fremkom noe overraskende i forhold til innstillingen fra Utenriks- og forsvarskomiteen må jeg likevel dele noen tanker og inntrykk fra debatten med dere.

Publisert 09.11.2016
andoya_1.jpg

 Redaktøren i Nordlyst sier i dag:

"Kampen for å bevare Andøya flystasjon har gått over i en fase som handler om solidaritet, om å bry oss om hverandre i Nord-Norge"

Flere orførere følger nå opp og sier at de vil stå sammen med oss i denne saken.

Les saken under:

Publisert 09.11.2016
Vi gir oss ikke.jpg

  Værbakken har i alle år vært møteplass på Andenes. Her møttes aninessværingan for å høre nytt og for å si i fra om det de hadde på hjertet. Bevar Andøya flystasjon inviterer andværingene til å møtes på værbakken i dag. Bli med dersom du vil stå samlet med oss under parolen: VI GJER OSS IKKJE! Media vil være til stede. La oss vise alle at dette slaget IKKE er tapt. Oppmøte utenfor Sporten kl. 11.30. Markeringa varer i 15-20 minutter.

 

Andøy kommune ved ordføreren oppfordrer alle å stille opp og vise sin støtte til denne viktige saken for Andøysamfunnet.

Publisert 09.11.2016
Orion gult lys.jpg

Kjære andværingTirsdag ettermiddag fikk vi beskjeden fra Stortinget om at Andøya flystasjon legges ned.Jeg vet av mange av dere har spørsmål om hva dette betyr for Andøy og for oss som bor her. Hva innebærer dette vedtaket og hvilke muligheter har vi som samfun til å påvirke denne avgjørelsen? Derfor inviteres jeg til åpent informasjonsmøte i idrettshallen der jeg jeg vil informere deg om Andøy kommunes strategi videre og gi svar på så mange spøsmål som mulig om situasjonen for Andøya flystasjon og Andøys framtid.

 


Jonni Solsvik ordfører

 

 

  

Publisert 22.08.2016
Bilde2.jpg

Risikoen for tap av kritisk kompetanse innen maritim overvåking i nordområdene er overhengende ved nedleggelse av Andøya flystasjon. I forslaget til langtidsplan er dette forholdet i liten grad vektlagt, selv om konsekvensen av at Forsvaret mister kompetanse vil bli at Norge ikke klarer å opprettholde nødvendig operativ kapasitet inne dette viktige området for Norge og NATO.

 

Det er utarbeidet en spørreundersøkelse som viser konsekvensene for den enkelte innen dette viktige feltet. Det er viktig at flest mulig responderer på denne undersøkelsen. Stortinget vil få en indikasjon på om de faktisk  kan legge til grunn at nødvendig og kritisk kompetanse vil følge med dersom Andøya flystasjon legges ned

 

Ønsker du å delta kan du gå inn på facebooksiden Bevar Andøya flystasjon https://www.facebook.com/groups/1737822063152873/?fref=ts og be om å få delta.

 

Publisert 12.08.2016
13503129_1167463386637442_1227710969825227276_o.jpg

 

 

Andøy kommune har nå sendt skriftlig høringsuttalelse til regjeringens forslag i langtidsplanen for Forsvaret.

 

Som dere ser har Andøy kommune sterkt fokus på at regjeringens forslag om å legge ned Andøya flystasjon og flytte forsvarets MPA-kapasitet til Evenes er basert på ufullstendige og til dels feile forutsetninger.

 

Det er både forsvarsfaglige, økonomiske og samfunnmessige argumenter, som tilsier at den rette beslutningen Stortinget bør vedta er å beholde MPA-kapasiteten på Andøya flystasjon.

 

Andøy kommune vil i prosessen fram mot endelig beslutning i Stortinget fremlegge og dokumentere den store usikkerheten i regjeringens beslutningsgrunnlag med hensyn til både investeringer og drift. I tilegg vil vi fremheve at regjeringens oppfatning av de samfunnsmessige konsekvensene er sterkt og uforståelig underkommunisert.

 

Jeg er overbevist om at et hvert Storting er opptatt av at alle beslutninger som har store konsekvenser og som i tillegg binder opp store offentlige ressurser i mange år framover må være best mulig utredet og kvalitetskikret.

 

Jeg mener Andøy kommune allerede nå har vist at forslaget om å legge ned Andøya flystasjon er basert på forutsetninger som både er usikre og i stor grad feile.

 

Derfor er den riktige beslutningen at forsvarets MPA-kapasitet også i framtiden skal være lokalisert på Andøya flystasjon.

Dersom du ønsker å gi innspill til Andøy kommune kan ordføreren kontaktes på telefon 952 31 821 eller på e-post: jonni.solsvik@andoy.kommune.no

Jonni Helge Solsvik

ordfører

Publisert 03.03.2016
12789693_10209033505297560_326345874_o.jpg

 

Andøy kommune mener at det er dårlig økonomi for forsvaret og samfunnet for øvrig i å legge ned Andøya flystasjon og flytte Orion til Evenenes. Utredningsinstituttet Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag av Andøy kommune foretatt nøkterne beregninger av de økonomiske konsekvensene av en nedleggelse av Andøya flystasjon. Les hva de sier her:

http://issuu.com/godstrek/docs/and__yaflystasjonfoldereco?e=10805557/33811478

Publisert 03.03.2016
12784737_10209033504857549_1847224918_n.jpg

 

Andøy kommune har satt fokus på hvorfor det er viktig både for Norge og Nato å beholde P3 Orion som den eneste fullverdige overvåkningskapasiteten i nord. For å sikre at politikerne som skal ta den endelige avgjørelsen har et best mulig faktagrunnlag har vi laget en folder som viser hvorfor Andøy kommune mener at Orion fremdeles er viktig for Forsvaret og bør ligge på Andøya.

Les mer her:

 http://issuu.com/godstrek/docs/and__yaflystasjonfolder?e=10805557/33811694

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809