Vedtatt reguleringsplan

Skjermdump av kartutsnitt - Klikk for stort bilde Kommunestyret i Andøy kommune har vedtatt "Detaljreguleringsplan for Skredsikring Fv. 7702 Røyken" (sak 55/2020). Reguleringsplanen er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 
Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 19.06.2020

Kommunestyrets vedtak:

1. Andøy kommunestyre vedtar Detaljreguleringsplan for Skredsikring Fv. 7702 Røyken, plan-ID 1871-201802, med tilhørende reguleringsbestemmelser. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.
 
Saksdokumenter
Planforslaget med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken finner du her.
 
Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Publikumssenter, Storgata 68, 8480 Andenes, i perioden frem til klagefristen utløper. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Publikumssenteret på tlf. 76 11 50 00. 
 
Eventuelle klager
Grunneiere, organisasjoner og offentlige myndigheter er varslet om vedtaket. Det varsles også gjennom Andøyposten og Bladet Vesterålen.
 
Eventuelle klager på vedtaket kan rettes til Andøy kommune, Tekniske tjenester, Postboks 68, 8480 Andenes innen 15. juli 2020. Eller pr. epost til Emil.iversen@andoy.kommune.no med samme tidsfrist.
 
Det opplyses også om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtaket inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort.
 
Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.
 
Erstatning/innløsning
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort. 
 
Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll.
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809