Varsel om oppstart og høring av planarbeid

Detaljregulering Andøy Industripark Kvalnes 2

På vegne av Andfjord Salmon varsles oppstart av planarbeid i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-3, 12-8 og 12-9, samt forskrift om konsekvensutredning. Planvarsel omfatter planstart med planprogram.
Forslag til planprogram ble behandlet og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i Formannskapsmøte 06.02.2023, sak 018/2023

Detaljregulering Andøy Industripark Kvalnes 2 - høringsfrist 29 mars 2023

Planområdet
Planområdet ligger på østsida av Andøya i Andøy kommune, ca. 18 km sør for Andenes.

Planområdet strekker seg fra og med eiendom gnr/bnr 29/6 i nord, til og med 29/54 og 29/57 i sør. I vest inkluderer planområdet deler av fv. 82. Mot øst er plangrensa trukket ut i havet.

Planavgrensningen er ikke endelig fastsatt, og endelig planområde i sjø kan bli mindre enn varslet.
Det er viktig for helheten at planarbeidet og planen varsles med tilstrekkelig areal.
Foreløpig planområde har et samlet areal på ca. 2 km2, hvorav vel 340 dekar er landareal.
Figur 1. Planområdet med foreløpig plangrense. Eiendomsgrenser er markert med røde linjer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bakgrunn og formål
Andfjord Salmon AS er i gang med etablering og utvikling av Andøy Industripark Kvalnes. Pågående arbeid har synliggjort at realiseringen av anlegget på Kvalnes vil krevet et annet og/eller større areal, enn det som er avsatt i gjeldende regulering for Andøy Industripark Kvalnes.

Dette medfører et behov for justeringer og oppdatering av gjeldende reguleringsplaner i området. Andfjord Salmon AS ønsker en revisjon og utvidelse av gjeldende reguleringsplan – Detaljregulering for Andøy Industripark Kvalnes vedtatt i 2018.

Dispensasjonssøknad for oppstart terrengarbeid (egen sak)
I forbindelse med planvarsel ønsker vi å informere om følgende: det er gitt rammetillatelse for utbygning iht. gjeldende reguleringsplan. Det er behov for å opprettholde framdrift i pågående byggesak og utbygning. Med bakgrunn i endret plassering og forskyvning av oppdrettsbassenger mot nord, er det ønskelig med oppstart av terrengarbeid på eiendom tilgrenset gjeldende reguleringsplan for Kvalnes. Aktuelle eiendommer er gnr. 29 bnr. 43, 59, 60 og 61, alle innenfor gjeldende reguleringsplan for industriformål.

Gjeldende planstatus
Kommuneplanens arealdel 2013 - 2024

Forslag til planområde er i kommuneplanens arealdel for Andøy kommune 2013-2024 i stor utstrekning avsatt til LNFR (landbruk, natur, friluftsliv samt reindrift) og næringsformål. Sjøarealet er avsatt til fiske og inkludert i hensynssone for militær virksomhet. Reguleringsplan for Andøy Industripark Kvalnes ble vedtatt i 2018, etter at kommuneplanens arealdel forelå.

Reguleringsplaner

Innenfor planområdet er det meste av landarealet og deler av sjøarealet regulert. Gjeldende reguleringsplaner:
• Detaljregulering for Andøy Industripark Kvalnes, vedtatt 18.06.2018
• Reguleringsplan for Kvalnes nord, vedtatt 13.10.1982

Figur 2. Kommuneplanens arealdel 2013-2024 t.v. og gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet t.h.

Prosess og framdrift for detaljreguleringen
Norconsult utarbeider reguleringsplanen for Andfjord Salmon AS. Planlagte tiltak krever konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning. Foreløpig framdriftsplan som legges til grunn for planarbeidet framgår i sin helhet av planprogrammet. Første fase, fram til vedtatt planprogram har følgende framdrift:
 

   

Merknader til planarbeidet og innspill til planprogrammet
Spørsmål og henvendelser om planarbeidet eller tiltaket kan rettes til undertegnede på tlf. 907 28 053.
Innspill og merknader til planvarsel sendes skriftlig på e-post til herbjorg.arntsen@norconsult.com
Eller per post til: Norconsult AS, Skoleveien 1, 9407 Harstad. Innen 29. mars 2023

 

Vedlegg knyttet til planarbeidet kan leses her:

Referat fra oppstartsmøtet (PDF, 252 kB)

Forslag til planprogram (PDF, 3 MB)

Kart med oversikt over planområdet (PDF, 3 MB)

Vedtak om offentlig ettersyn av planprogrammet (PDF, 207 kB)