Reguleringsplan for grustak er vedtatt

Planbeskrivelse-1.jpg - Klikk for stort bilde Kommunestyret har vedtatt en regukeringsplan for et grustak i Bjørnskinn.

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 21.04.2021

Kommunestyret vedtok detaljreguleringen 12. april, og planen er straks bindende for framtidig arealbruk i området.
 
Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens internettside.  Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Servicetorg, Storgata 68, 8480 Andenes, i perioden frem til klagefristen utløper.
Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget tlf. 76 11 50 00.  
 
Eventuelle klager
Grunneiere, organisasjoner og offentlige myndigheter er varslet om vedtaket. Det varsles også gjennom Andøyposten og Bladet Vesterålen.
 
Eventuelle klager på vedtaket kan rettes til Andøy kommune, Tekniske tjenester, Postboks 68, 8480 Andenes innen 14. Mai 2021.
Eller pr. epost til Emil.iversen@andoy.kommune.no med samme tidsfrist.
 
Det opplyses også om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtaket inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort.
 
Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.
 
Erstatning/ innløsning
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.  
 
Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll.

Vedtak:
Detaljreguleringsplan for Grusuttak, Rise, Bjørnskinn, plan-ID 1871-201902 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
 


 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809