Planlegger ny gang- og sykkelvei på Dverberg

Skjermbilde dverberg.PNG - Klikk for stort bilde Vi starter nå planarbeidet for ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 82 på Dverberg. Du kan komme med innspill innen 16. mars.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 10.02.2021

sykkelvei.png - Klikk for stort bilde Andøy kommune skal igangsette planarbeidet med ny gang- og sykkelvei på Dverberg. Når vi varsler om oppstart av planarbeid, skal berørte offentlige organer og andre interesserte informeres.

 

Bakgrunn

Andøy kommune er tildelt trafikksikkerhetsmidler på inntil kr. 500 000,- til planlegging av gang- og sykkelvei langs FV82 på Dverberg. Disse midlene vil brukes på innleid bistand som skal sørge for utarbeidelse av planforslaget.

 

Planområdet

Planområdet omfatter FV82/Dverbergveien fra Dahletun til Nordmelakrysset, en strekning på ca. 380 meter.

Planens avgrensning er ikke endelig fastsatt, og endelig planområde kan bli mindre enn varslet. Andøy kommune ønsker å sikre rom for gode løsninger, og at planen ivaretar mulige verdier, interesser og behov. Det tas sikte på å berøre private interesser i minst mulig grad.

 

Gjeldende planstatus

Tomtene som grenser til forslag til planområde er i kommuneplanens arealdel for Andøy kommune 2013-2024 avsatt til boligbebyggelse, Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift og offentlig eller privat tjenesteyting.

 

Det finnes en tilstøtende reguleringsplan, plan-ID 1871-198303 «Reguleringsplan/ - endring for Dverberg vest». I forbindelse med nytt planforslag vil planene overlappe hverandre ved krysset til Nordmela.

 

Formål

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av gang- og sykkelvei langs Dverbergveien. Dette er et trafikksikkerhetstiltak for å sikre myke trafikanter langs veien, fra Dahletun til Nordmelakrysset.

 

Innenfor planområdet skal arealet reguleres til gang- og sykkelvei, avkjørsler og annen veggrunn. Arealformålet ansees å være i tråd med kommuneplanens arealdel, og vil ikke utløse krav om konsekvensutredning og planprogram.

 

Prosess og framdrift

Foreløpig framdriftsplan legges til grunn for planprosessen:

Aktivitet

Tidsperiode

Planvarsel oppstart av detaljregulering (4-5 uker)

Februar- Mars 2021

Begrenset tilbudskonkurranse

Februar – April 2021

Folkemøte

Mars

Merknadsbehandling

April – Mai 2021

Utarbeide planforslag

April – Juli 2021

Planforslag – adm. behandling av forslag til detaljregulering

Juli

Planforslag – politisk behandling (formannskap)

Juli – August 2021

Planforslag – offentlig ettersyn og høring (6 uker)

August – September 2021

Merknadsbehandling og ev. revidering av planforslag (adm.)

September 2021

Utarbeidelse av saksframlegg (adm.)

September 2021

Planforslag – politisk behandling (formannskap)

Oktober 2021

Sluttbehandling og vedtak (kommunestyret)

Oktober 2021

 

Merknader til planarbeidet innen 16. Mars 2021

Spørsmål og henvendelser om planarbeidet eller tiltaket kan rettes til arealplanlegger Emil Iversen på tlf. 76115037.

 

Innspill innen 16. mars

Innspill og merknader til planvarsel sendes skriftlig på e-post til Emil.iversen@andoy.kommune.no

Eller pr. post til Andøy kommune, Postboks 187, 8483 Andenes

Innen 16.03.2021 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809