Minnetale ved Bautaen

Yngve Larsen er leder av Andøy Fiskarlag. - Klikk for stort bilde Her er Yngve Larsens tale minnetale ved Bautaen på Andenes 17. mai 2021.

Sist endret 17.05.2021

Det e høsting av havets fornybare ressursa såm har lagt gruinnlag førr bosætting å utvekling langs kysten vårres, å dissa ressursan har medført at det har bodd fålk her i Andøy i fleire tusen år.
Men havet e en uregjerlig herre, såm har krævd mange liv i generasjoners streben etter å høste av naturens rikdom.

I år e det 200 år sia dein største tragedien i nyare tid ramma Andøy-samfuinnet, å følgan av tragedien som skjedde en februardag i 1821 blei at næsten heile samfunnet på Andenes blei utradert, då 30 feskera satte livet tel deinna dagen.

Telbake satt 20 ænke å 48 onga såm møsta sine fedre deinna dagen.
Fleire av feskeran va åsså ænkemenn, å dermed blei fleire onga åsså foreldrelaus i et samfuinn utn de velferdsårdninge å åffentlige tjænesta vi har i dag, å fikk dermed brått en uvess skjebne tili i livet.

Når vi i dag hedrer minne tel de mange liv havet har frarøva vårres samfuinn, så skal vi åsså hedre de mange tusen feskarkjærringe, såm passa heim, onga, å måtte være hælse- å omsorgspersona førr de syke å gamle i familien.
De passa kanskje åsså husdyr såm ga mat tel familien, å dreiv produksjon å reparasjon av arbeidsklea tel feskarn, mens de va bekymra å reidd førr feskarn såm va på havet.

Dissa arbeidssomme kjærringen tok sæ åsså tid tel å drive organisasjonsarbeid, å produserte duka, klea, kake, å ainna såm gjerne blei sælt eiller lodda ut på førskjellige  telsteilninge de sjøl arrangerte førr å skaffe midla førr å finansiere bedre redningstjænesta, beredskap, å bedre havneførrhåild langs heile kysten.

Uten dissa kjærringen å kværdagsheiltan har vi utvilsomt måtte minnes mange fleire tapte liv, å verdia på havet,- Kjærringe som e de egentlige heiltan å såm har vært den vektigaste bautaen i feskarsamfuinnan, å fyrtårnet feskarn i generasjona har vært avhængig av å før å finne leia i livet.

Når allikavæl havet har krevd sitt, så har det vært betinga en armod såm har jaga feskera på havet i små å skrøpelige båta uten hverken redningsutstyr, eiller kommunikasjonsmidla, fravær av redningstjænesta, ukontrollerte situasjona ombord i båtan, å ikkje minst naturens uforutsigbare luner.

I dag har vi en bedre utrusta feskeflåte me moderne teknologi å sekkerhetsutstyr såm tiliare generasjona ikkje hadde telgang på, å vi har åsså en god beredskap på land om uløkke skjer.

Det har medført at vi skjeldnar oppleve tap av liv blandt feskera å sjøfålk, men fortsatt e vi sårbare meinneska i ett hardt miljø præga av krefter å heindelsa vi ikkje ailltid klare å kontrollere, eiller ta høyde førr,- uansett kor moderne hjelpemidla å god beredskap vi har. 

Tel tross førr både naturlige, meinneskelige, å politiske utfordringe i vårres verke, så har feskarn i generasjona stått han av, å vi feskera i Andøy hoild einnu arven fra tiliar generasjona i hevd.
Ikkje bærre arven, men åsså minnet om de såm ikkje kåm heim tel sine lever i åss, å vil gjøre det så længe vi tar vare på fesken såm gyt i vårres nærligganes å sårbare havområda,- fesken såm gjer åss ei historia, en identitet, å forener fortid, nutid, å e garantisten førr ei framtid i Andøy.

Vi står her i dag førr å hedre minnet tel de av vårres yrkesbrødre å sjøfolk såm e en del av vårres historia å identitet, men såm så tragisk i dæmmes verke førr familie å feillesskap betalte med livet, å vi står her åsså førr å vise medfølelse, å samhørighet med de ætterlatte.

På vegne av Andøy Feskarlag vil æ lægge ner en krans i dypeste respekt førr vårres yrkesbrødre å sjøfolk såm aildri kåm heim tel sine familia å det feillesskapet vi aille e en del av.

17. mai 2021.

Yngve Larsen

Leder av Andøy Fiskarlag

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809