Kommunereformen - Vil kommunen i fremtiden kunne ha økonomisk handlefrihet?

Budsjettforslag 2016.jpg - Klikk for stort bilde

 

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet, og det er anbefalt at kommunene bør ha et netto driftsresultat på 1,75%.

 

Uten økonomisk handlefrihet må alle nye utfordringer i utgangspunktet løses ved å omprioritere innenfor eksisterende økonomiske rammer. Endringer/reduksjoner vil være nødvendig i de årlige budsjettprosessene for å få plass til nye behov/utgiftsøkninger.

 

I forslag til nytt inntektssystem foreslås å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper, gjennom et strukturkriterium som måler reiseavstand for den enkelte innbygger for å møte 5000 personer. Dette strukturkriteriet gir aksept for at store avstander og geografi er relevant i debatten om endringer i kommunestruktur. Tanken bak forslaget er at ”ufrivillige” småkommuner skal beholde basistilskuddet, mens de som i hht kriteriet defineres som ”frivillig” liten kommune i framtida skal få reduksjon i basistilskuddet.

I dag får alle kommunene samme beløp i basistilskudd (13,2 mill i 2016).

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 18.05.2016

 

Andøy er i hht strukturkriteriet definert som en ufrivillig liten kommune, og vil derfor i utgangspunktet beholde basistilskuddet.

Andøy kommune har i mange år hatt ingen/liten økonomisk handlefrihet, og har ikke hatt ”penger avsatt på fond” for å møte uforutsette utgifter eller nye behov. Driftsutgiftene har vært høyere enn inntektene, og kommunen har fortsatt utfordringer med omfattende merforbruk, spesielt innenfor pleie og omsorg. Det er likevel tegn til reduksjon i driftsutgiftene også her, og stadig flere enheter klarer å holde seg innenfor de økonomiske rammene de har fått av kommunestyret. I 2015 hadde Andøy et netto driftsresultat på 2,8%, og driftsinntektene var større enn driftsutgiftene.

Kommunen står foran store investeringer de nærmeste årene (skole og sykehjem), noe som vil belaste driften betydelig i årene framover.

Det er også usikkerhet knyttet til framtidige inntekter.

Her er en oversikt over netto driftsresultat og netto driftsresultat korrigert for mva kompensasjon fra investeringer og premieavvik pensjon de siste årene for Andøy:

(tall i hele 1000)

2012

2013

2014

2015

Netto driftsresultat (- = positivt resultat)

-782

884

2 647

-11 721

Mva- kompensasjon fra investeringer

1 395

371

0

0

Premieavvik

13 623

8 397

2 579

3 754

Tilbakeført premieavvik

-2 775

-4 994

-5 531

-6 454

Nto dr.resultat korr. for mva komp. og premieavvik

11 371

4 658

-305

-14 421

Selv om Andøy defineres som en ufrivillig småkommune på grunn av reiseavstander, vil det fortsatt være behov for endringer som kan gi reduksjon i driftsutgiftene i årene framover, dersom Andøy fortsatt skal bestå som egen kommune.

Samtidig er det sannsynlig at behovet for driftsendringer vil være til stede også i større, mer robuste kommuner i årene framover.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809