Innfører begrensninger for sammenkomster og skjenking i hele Vesterålen

Astrid-2.jpg - Klikk for stort bilde Med bakgrunn i smittesituasjonen og belastningen på lokalt helsevesen innføres en lokal forskrift som forbyr skjenking etter midnatt og setter begrensninger for private sammenkomster.

 

Sist endret 23.07.2021

De fem kommuneoverlegene i Vesterålen besluttet i et møte torsdag formiddag å ta grep for å få bukt med smittesituasjonen i regionen.

En av de smittede i det store utbruddet på Sortland har tilknytning til Andøy. Vedkommende er satt i islolasjon.

 

– Utbruddet har svært mange armer som gjør det krevende å ha oversikt, og alle kommunene er påvirket i større og mindre grad. Vi sliter med å opprettholde kapasiteten på både testing og helsetjenestene for øvrig, forteller fungerende kommuneoverlege i Hadsel, Martin Larsen Drageset.

 

Lokale forbud

Kommuneoverlegene innfører blant annet en lokal forskrift som sier at «det ikke er tillatt å arrangere eller deltaprivate sammenkomster i private hjem med flere enn to personer til stede utover egne husstandsmedlemmer, med unntak av der gjestene kommer fra samme husstand (bor sammen til vanlig) likevel slik at det maksimalt er ti personer til stede».

 

Forskriften innebærer også et forbud mot skjenking av alkohol etter klokken 24.00. Forskriften sier videre at «konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette ... Det er kun anledning å skjenke alkohol ved bordene og i forbindelse med matservering».

 

Forskriften som kan leses i sin helhet mot slutten av teksten trer i kraft 24. juli klokken 00.00 og gjelder til og med 31. juli 2021.

 

Folkehelseinstituttet deltok også i kommuneoverlegemøtet, og støtter innføringen av den lokale forskriften.

 

 

Lokale anbefalinger

Kommuneoverlegene kommer også med anbefalinger for bruk av munnbind og vedrørende arrangementer:

 

Munnbind:

«Kommuneoverlegene anbefaler bruk av munnbind på offentlig sted der du ikke kan overholde 1-metersregelen. Munnbind kan beskytte mot smitte og at du smitter andre, men vil ikke gi fritak for karantene hvis du har vært i nærkontakt med smittet person

(Nærkontakter er definert som nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter)»

 

Arrangementer

«Kommuneoverlegene anbefaler at alle som er arrangører gjør en ny risikovurdering i forhold til om arrangementet kan gjennomføres i tidsrommet. Momenter som taler mot gjennomføring er:

 

1.         Alkoholservering

2.         Innendørs

3.         Antall personer

4.         Muligheter til å holde avstand

Hvis det ikke kan gjennomføres med strenge smitteverntiltak bør det avlyses eller utsettes».

 

 

Den lokale forskriften i sin helhet:

 

§ 1.Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester, i perioder der smittetallene er stigende eller høye.

 

§ 2.Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn 2 personer til stede utover egne husstandsmedlemmer, med unntak av der gjestene kommer fra samme husstand (bor sammen til vanlig) likevel slik at det maksimalt er ti personer til stede. Dette gjelder tilsvarende på balkong/terrasse med adkomst fra egen boenhet.

 

Selv om antallet personer er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler hvor deltakere fra ulike husstander kan holde minst én meters avstand.

 

Det er ikke tillat å arrangere eller delta på private sammenkomster utendørs med mer enn 10 personer der alle må kunne holde minst en meters avstand.

•          Fullvaksinerte teller med i antallet.

•          «Der alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort, gjelder ikke antallsbegrensningene i denne bestemmelsen.»

•          Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

 

§ 3. Forbud mot skjenking etter klokken 24.00

Serverings- og skjenkesteder i …. kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

 

Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service.

Det er kun anledning å skjenke alkohol ved bordene og i forbindelse med matservering

 

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

 

§ 6.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser av i denne forskrift kan straffes iht. lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 8-1.

 

§ 7.Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 24. juli kl. 00.00 og gjelder til og med 31. Juli 2021.

 

 


 

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809