Høring av skiltvedtak. Sommerstengning av Tore Hundsgate 10. juni - 20. september.

Kommunestyret vedtok i sak 28/2023 at forslag til skiltvedtak etter skiltforskriften, skal sendes på høring til berørte parter, naboer og næringsliv rundt Tore hundsgate på Andenes.

Forbudsskilt med underskilt   

Målet med skiltvedtaket er å tilrettelegge for et midlertidig torg i Tore Hundsgate i perioden 10. juni – til 20. september 2023. Andøy kommune ønsker å utforske og hente inn tilbakemeldinger og erfaringer på hvordan både næringsliv, publikum, naboer og besøkende opplever å kunne bruke deler av Tore Hundsgate som et torg. Dette tiltaket skal reverseres – og innen 20. september 2023, skal installasjoner og beplantning være fjernet.

Om skiltvedtaket:
Skiltforskriftens kapittel 14, §32 gir kommunen hjemmel til å fatte vedtak om midlertidig skilting av kommunal vei. Utforming av skilt og skiltplan, oppsetting med mer skal følge skiltnormaler og tekniske bestemmelser. Forslaget til tiltaket skal også høres med Nordland Fylkeskommune, og Statens vegvesen som veimyndighet. Type skilt. Det er tenkt satt opp tre forbudsskilt av type nr 306.1

Skiltet skal forankres i flyttbar betongblokk, og plasseres slik at det ikke er til hinder for utrykning.

Forbudsskiltet skal ha to underskilt nr. 808.305
Gjelder ikke kjøring til eiendommene
Gjelder ikke varelevering


Skiltplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsfrist:
Frist for å komme med innspill til skiltvedtak er 15. mars 2023. Vi ønsker konstruktive tilbakemeldinger av alle slag.

Høringssvar kan sendes til:

postmottak@andoy.kommune.no

Eller per brev til: Andøy kommune Postboks 1878483 Andenes
Innspill merkes «sak 23/396»

Sak 23/396 Høring Skiltvedtak Tore Hundsgate.