Frist for å klage er 2. juli

Brannstasjon Risøyhamn sosi.PNG - Klikk for stort bilde Kommunestyret har vedtatt en detaljregulering for ny brannstasjon i Risøyhamn. Fristen for å klage er 2. juli.

Sist endret 23.06.2021

Kommunestyrets vedtak:

Detaljreguleringsplan for Brannstasjon, Risøyhamn, plan-ID 1871-202004 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Saksdokumenter

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens internettside.

Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Servicetorg,

Storgata 68,
8480 Andenes  i perioden frem til klagefristen utløper. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget tlf. 76 11 50 00.

 

Eventuelle klager

Grunneiere, organisasjoner og offentlige myndigheter er varslet om vedtaket. Det varsles også gjennom Andøyposten og Bladet Vesterålen.

 

Eventuelle klager på vedtaket kan rettes til
Andøy kommune
Tekniske tjenester
Postboks 68
8480 Andenes
innen 02. Juli 2021. Eller pr. epost til Emil.iversen@andoy.kommune.no med samme frist.

Det opplyses også om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtaket inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809