Asylsøker eller flyktning - hva er forskjellen?

Voksenopplæringen.JPG - Klikk for stort bilde

 

Flyktningsituasjonen vi opplever både i Norge men også i alle andre europeiske land, har medført et stort behov for mottaksplasser for de mange som har kommet til Norge i høst.

 

Denne ekstremt utfordrende situasjonen har også gjort at det er behov for å formidle at det er stor forskjell på reglene for bosetting at flyktninger og etablering av asylmottak. Spesielt er det stor forskjell på kommunens rolle og ansvar.

 

 I løpet av utgangen av dette året vil vi få en etablering av et asylmottak på Andenes. Dette er et mottak drevet av HERO som er en av de største bedriftene innen mottaksdrift. De vil ha ansvaret for den daglige driften og oppfølgingen av asylantene.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 11.11.2015

Kommunen har en flyktningtjeneste. Deres oppgaver er primært å bistå flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og som bosettes i Andøy kommune. De yter boveiledning og annen veiledning, som er viktig for at integreringsprosessen skal forløpe så godt som mulig og samarbeider tett med de ulike etater i kommunen, for å sikre at den enkelte bosatte blir sett og ivaretatt. Flyktningtjenesten har et nært samarbeid med voksenopplæringen.  Det er voksenopplæringen som har ansvaret for språk og samfunnsfag- opplæring for flyktninger på introduksjonsprogram.

 

Hva er en asylsøker?

En person er en asylsøker når han eller hun har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, og ikke fått søknaden sin endelig avgjort.

En person er bare asylsøker fra han eller hun har meldt seg for politiet i Norge og søkt om beskyttelse (asyl), fram til utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) har behandlet søknaden og fattet et endelig vedtak.

Når  asylsøkere har fått endelig svar på søknadene sine, er de ikke lengre asylsøkere. Får de avslag på søknaden om asyl skal de forlate landet snarest mulig, om nødvendig med tvang.

Blir søknaden innvilget skal de så snart som mulig bosettes i en kommune.

 

 

Hva er en flyktning?

En flyktning er en person som fyller kravene til å få beskyttelse (asyl) i Norge.

En person vil få oppholdstillatelse som flyktning i Norge hvis han / hun

  • Har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
  • Står i en reel fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.

 

 

Hvilke type mottak finnes og hva er det som skal etableres i Andøy?

Ankomstransittmottak

Dette er første plass asylanten kommer til. Her skal søkeren bo til han/hun blir flyttet til et transittmottak. Her ta søkeren en tuberkuloseundersøkelse og en helseundersøkelse. Så blir søkeren overført til et transittmottak.

 

Transittmottak

Her bor de til de har blitt registrert av politiet, gjennomgått helseundersøkelse og asylintervju. Enslige mindreårige mellom 15 – 18 år bor i egne transittmottak som er tilpasset dem.

 

Ordinære mottak

Asylsøkeren flyttes til ordinære mottak etter asylintervju hos UDI og bor ehr mens søknaden deres blir behandlet. De bor i mottak til de enten får innvilget søknaden sin og skal bosettes i en kommune, eller uttransporteres til hjemlandet. Flyktninger som ikke returnerer frivillig kan sendes tilbake til hjemlandet med tvang.

 

Tilrettelagte avdelinger

Tilrettelagte avdelinger har et tilbud som er tilpasset asylsøkere med fysiske eller psykiske hjelpebehov. Den primære beboergruppen er personer med psykiske plager, men som ikke er så syke at de trenger psykiatrisk behandling. UDI har 4 slike avdelinger i ordinære mottak.

 

Midlertidig overnatting.

Dette er en ny ordning som er opprettet i forbindelse med det økte behovet som har oppstått. Dette er plasser som er etablert for å sikre alle flyktninger et tilbud også når den ordinære kapasiteten overskrides.

 

Ankomstsenter Østfold og Finnmark

Her blir de registrert av Politiets utlendingsenhet (PU) og blir sendt til helseundersøkelse. Deretter går de videre til UDI`s del av ankomstsenteret.  Her skrives de inn i UDI`s asylmottakssystem, slik at de kan flyttes ut i asylmottak.

 

Hva slags mottak blir opprettet i Andøy?

 

HERO har inngått kontrakt m/UDI om etablering av ordinært mottak på Andenes (150 + 30 plasser). Avtalen gjelder for 3 år med opsjon på ytterligere 3 år.

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809